Verslag van het coördinatie overleg Platform, tiny houses was dit keer te gast

26 december 2018

Het coördinatie overleg is een verzameling van organisaties die op het gebied van duurzaamheid in Dordrecht actief zijn. Het coördinatie overleg komt een keer per zes weken bij elkaar. De bijeenkomsten zijn openbaar. Iedereen kan dus aanschuiven. Het platform nodigt elke bijeenkomst een Dordts/Drechtsteden Duurzaamheid initiatief uit om hun verhaal te vertellen en te kijken wat het platform en het initiatie voor elkaar kunnen betekenen. Dit keer was dat tiny houses Drechtsteden.

1. Tiny Houses Drechtsteden.

Info:

Zijn pas sinds juli actief en 4 personen trekken de kar;
Op dit moment is de achterban 48 belangstellenden;
Richtlijn voor de oppervlak van een tiny huis is 50m2;
In de Drechtsteden lopen de gemeenten Zwijndrecht en Sliedrecht voorop. In Dordrecht is het moeilijk voet aan de grond te krijgen.
Een van de punten voor de gemeenten is het beschikbaar stellen van grond. Is het permanent of tijdelijk en als het tijdelijk is voor hoe lang dan?
Voorbeeldprojecten zijn te vinden in Alkmaar, Almere, Nieuwegijn, Oud Beijerland.
Mensen kiezen vaak voor het concept in verband met klein wonen en veel ruimte er omheen.

Discussie:

Er zijn verschillende perspectieven van waaruit je een oordeel over de wenselijkheid kan hebben: ruimtegebruik, diversiteit woonmilieu’s, duurzaamheid. 
Het Platform heeft uiteraard het perspectief duurzaamheid. Tiny houses kan op steun rekenen als zij het concept duurzaam vorm geven: energie-nul, circulair-100%?, etc
Mbt ruimte is het maar zeer de vraag of tiny houses minder ruimtebeslag hebben dan andere vormen van kleinere woonvormen voor gezinnen, samenwonenden, gezinnen.
Is het concept voor tijdelijke of permanente bewoning? Voor hoelang moet een gemeente zich vastleggen? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven maar een periode van een paar aar moet al kunnen. 
Gemeenten kunnen meer/beter betrokken worden als de vraag waarom het voor een gemeente interessant is kan worden beantwoord.
Gemeenten met een open vraag of zij geïnteresseerd zijn en er ruimte voor beschikbaar willen stellen heeft meestal weinig zin. Beter is een concreet voorstel over concrete lokaties deugdelijk onderbouwd aan gemeenten voor te leggen.

Wat kan het PDD verder betekenen?

Tiny houses kan worden uitgenodigd voor een pitch in een duurzaamheidscafé;
PDD kan Tiny houses helpen om concrete lokaties in Dordrecht op te zoeken;
Voordat Tiny houses de gemeente met een voorstel benadert kan het PDD advies geven over zo’n voorstel.

2. Opening en agenda: accoord.

3. Verslag coördinatie overleg: Accoord

4. Actielijst dd 14-12-2018

31. Subsidie aanvraag holding PDD: vóór 31-12 as
Aanvraag gemeentelijke bijdrage komende jaren, samen met indiening jaarplan 2019

71, vervolg verkiezingscafé, café medio juni 2019, moet in elk geval passen in de voorbereiding van de gemeentebegroting 2020.

71, uitnodigen energie ambassadeurs voor co-overleg: apart agendapunt van maken

75, PDD bij pilot Crabbehof: 

Er is een gesprek geweest DE/Pfh/Joost. Gemeente weet nog niet wat het wil, daar schiet het dus nog niet op.
Mbt financiering van maatregelen wacht de gemeente rijksregelingen af.
februari is een eerste bijeenkomst van de gemeente in Crabbehof gepland.
Drechtse Energie heeft Eerste hulp bij energielekken in Crabbehof.
Drechtse Energie bezoek of met lokale partijen afspraken gemaakt kunnen worden over kosten van maatregelen.
Drechtse Energie wil een aangepaste offerte voor de gemeente maken voor hun inzet in Crabbehof.
De provincie heeft 500.000,- ter beschikking gesteld voor opvang gevolgen energiemaatregelen aan de onderkant van de samenleving. Drechtse Energie doet twee aanvragen

86, Voorbereiding jaarplan 2019 PDD, staat op de agenda, afvoeren.

88, VAC, heeft twee aanvragen Drechtse Energie gehonoreerd, 2 x 2.500,-. Geld is al overgemaakt. Afvoeren.

90. Uitnodigen Richard de Koster en Cees Venderbos. Zij zijn er en blijven op de lijst. Punt afvoeren derhalve.

5. Jaarplan PDD 2019.

JanJ verwerkt de opmerkingen.
Drechtse Energie heeft een jaarplan 2019 opgesteld. De tekst van het jaarplan PDD wordt hierop aangepast en het jaarplan DE wordt als bijlage toegevoegd.
In het jaarplan opnemen een twee maal jaarlijks overleg tussen de Pfh en het PDD.
Gebruik termen mbt energie organisaties aanpassen aan huidige stand van zaken: Drechtse Energie derhalve.

6. Planning data 2019.

Data eerste halfjaar NME-Weizigt is binnen.
IVN kan uit de nieuwsbrief.
Ieder noteert de vergaderingen van het co-overleg (en voor de bestuursleden voor het bestuur).
Verder in handen van JanJ

7. Café Klimaatadaptatie en water, voorafgaand aan de verkiezingen Provincie en waterschappen 20-3-2019:

In periode eind februari tot half maart.
JanJ bekijkt of dit te organiseren is.
Het is geen verkiezingsbijeenkomst, gaat wel over inhoudelijke thema’s die spelen voor deze bestuurslagen.

8. Terugblik Voedselcafé.

Was inhoudelijk en mbt opkomst een succes.
Vervolg café medio april 2019
In handen van voorbereidingsclubje Conny/Peggy/Siem/JanJ
Nav: afchecken bij deelnemers waar wij de mailadressen van hebben of zij accoord zijn met het delen van hun mailadressen met bij het Platform aangesloten organisaties duurzaamheid.

9. Bereikbaarheidscafe.

gemeente heeft het kaderbeleid mobiliteit in behandeling. Wordt naar verwachting medio januari door de raad vastgesteld. In de uitwerking moet blijken wat er van voornemens terecht komt. Een café kan deze en onze voorkeuren handen en voeten geven en in discussie brengen wat wenselijk en haalbaar is.
Café kan medio mei/juni. Eventueel september is ook goed mogelijk.
In handen van William/Rien/Arij vd Stelt/JanJ

10. Vervolg Beursvloer.

Er ligt een aanbod van ABN/AMRO voor een presentatie over bedrijfsleven en duurzaamheid.
Andere banken zijn ook actief op dit onderwerp.
JanJ/Riem gaan praten met ABN/AMRO over de inrichting van een café bedrijfsleven-duurzaamheid.
Géén reclame-praatjes!

11. Rondje langs de velden.

IVN/KNNV:

Starten januari weer met een opleiding natuurgidsen. De kosten van deze cursus zijn vrij hoog. De deelnemers betalen zelf. Een belangrijk deel van de kosten wordt veroorzaakt door de huur van accommodatie, ic de paardenstal. IVN/KNNV zoeken alternatieven. Kunnen bv n Zwijndrecht veel goedkoper terecht maar blijven liever in Dordt. Mn om Dordtse deelnamen te stimuleren en het bereik hier te houden.
Cees had een mogelijk alternatief op de Staart, De Buitenwacht werd als mogelijkheid geopperd. Maar ook de vraag of de hub-constructie mogelijkheden biedt.
In het eerste gesprek Pfh-PDD wordt dit onderwerp besproken.

Milieudefensie:

Hebben 26-1-2019 een bijeenkomst over de prioriteiten duurzaamheid van Milieudefensie Drechtsteden. JanJ verspreidt info en uitnodiging aan de PDD achterban.

Drechtse Stromen/Drechtse Energie:

Zijn in gesprek met Eneco over een samenwerkingsverband.
Windmolen Crabbegors is een taai proces maar loopt. Er zijn twee bezwaren waarvan er naar verwachting één tot de Raad van State zal gaan. Dat vertraagd enorm maar dat is niet anders. 
Zon op daken loopt goed. DE heeft een model in ontwikkeling waarin ook mensen met een smalle beurs en huurders kunnen meedoen.

De Kleine Rug:

Zoekt naar wegen om ook meer aan groen en duurzaam te gaan doen
Hebben twee kleine vakantiehuisjes die veel verhuurd worden. Deze zijn aan vervanging toe. Het NIVON heeft deze investering in onderzoek. Tiny Houses biedt mooie inzichten.
6-1-2019 is er nieuwjaarsreceptie.

Drechtse Energie : Januari start een nieuwe cursus energieambassadeurs. Zie verder hun jaarplan 2019

Fietsersbond: Heeft het jaarpan 2019 nog niet gereed.

Het succes van de aanvragen bij het VAC worden in de resultaten 2018 opgenomen.

Deel deze pagina: