Volg ons22-06-2020

10.000 waardevolle bomen

In de Dordtse Kadernota 2020 is de gemeentelijke ambitie als volgt beschreven:

Strategische investeringen dienen de verdiencapaciteit van de stad te bevorderen.

Investeringen in bomen en biodiversiteit zijn volgens Platform Duurzaam Dordrecht strategische investeringen in een gezonde leefomgeving die vervolgens de verdiencapaciteit van de stad bevorderen.

Voorstel

Het platform stelt voor een fonds van € 20 à € 30 miljoen te vormen om de biodiversiteit te vergroten en het aantal bomen in de stad op kades langs binnenhavens en rivieren, op pleinen en wegen in de komende 10 jaar met 10.000 uit te breiden, inclusief vervanging van oudere bomen langs de dijken.
Op dit moment zijn in Dordrecht 45.000 (waardevolle) bomen geregistreerd. Dit is nog geen halve boom per inwoner. Voor het kappen van waardevolle bomen is een kapvergunning nodig zodat die bomen in beginsel alleen gemotiveerd gekapt mogen worden. Wij stellen voor om vanwege biodiversiteit inheemse bomen te planten.

Rol

Bomen vervullen een cruciale rol bij de klimaatadaptatie. In de wijken gaat het om zo veel mogelijk groen en bomen en daarmee de hittestress in bijvoorbeeld de hele stad te voorkomen. Bomen en groen zijn ook belangrijk voor een leefbare stad. Bomen geven kleur aan de omgeving, zeker als het bomen betreft in een historische stedelijke leefomgeving. De voordelen van een groene leefomgeving zijn talrijk. Bewoners wonen en verblijven graag in een groene omgeving, kinderen spelen liever in het groen en huizen in een groene omgeving zijn meer waard. Mensen bewegen meer als er voldoende groen voorhanden is, groen is goed tegen stress en kan werkprestaties verhogen.In het kader van 800 jaar stad komen er 800 bomen bij. Op dit moment worden er plannen gemaakt en uitgevoerd om deze bomen o.a. te plaatsen in kleine parken van 150 bomen. En er komen misschien 100 bomen bij als er per saldo 1.000 inwoners meer in de stad komen wonen. Dit zijn nog onvoldoende investeringen om te kunnen zeggen dat de gemeente goed reageert op de noodzakelijke aanpassingen vanwege de noodzakelijke klimaatadaptatie en te verwachten hittestress..

Veel betekenis

Groen is goed voor de allure van de stad. Andere belangrijke argumenten om 10.000 waardevolle bomen te planten.

  • Opname van water na (hevige) regenval
  • Verkoeling in de schaduw van bomen en verdamping bij warm weer
  • Opname CO2 en productie van zuurstof (zuivere lucht)
  • Zuivere lucht door opname fijnstof
  • Vergroten biodiversiteit
  • Verjonging van bomenbestand
  • Problematiek essentaksterfte oplossen
Wat zou er dan wel moeten gebeuren?

Het platform stelt voor een fonds van € 20 tot € 30 miljoen te vormen voor een investeringsagenda om daarmee het bomenbestand van waardevolle bomen in de versteende omgeving met tenminste 10.000 stuks in de komende 10 jaar uit te breiden en de oudere bomen langs de dijken te vervangen.

Het valt te begrijpen, dat de gemeente alle (financiële) bronnen bij het Rijk, het waterschap en de provincie aanspreekt om de opwarming van de aarde met soms zeer hoge temperaturen en hevige regenbuien het hoofd te bieden. Maar, de klimaatverandering is ook de verantwoordelijkheid van iedereen bedrijven, burgers en alle overheden, waaronder de gemeente. De bijdrage die Dordrecht in dit verband kan leveren is het plaatsen van veel meer bomen.

Gemeenteraad

Als de gemeenteraad hiermee instemt, zal de toekomstige generatie zeggen "de gemeenteraad van 2020 heeft een verstandig besluit genomen", zoals ook vele jaren terug verstandige besluiten zijn genomen om te investeren in parken zoals Landgoed Dordwijk (1635 gesticht en nu in handen van particulieren), het Park Merwesteijn (1885), Wantijpark (1936 als werkgelegenheidsproject), Weizigtpark (1948 landgoed destijds in particulier bezit).