Volg ons15-11-2020

30 wordt het nieuwe 50

Tijdens de jaarlijkse begrotingsbehandeling is door 3 partijen, op initiatief van GroenLinks, een motie ingediend over het veranderen van de snelheidsnorm voor auto’s van 50 naar 30 km maximaal per uur binnen de bebouwde kom. Deze motie is aangenomen!

De Fietsersbond is in 2017 begonnen met de campagne 30 is het nieuwe 50. Immers een stad die ingericht is als plaats waar rustiger wordt gereden is veiliger en gezonder voor iedereen.
Landelijk is daar steeds meer aandacht voor gekomen, zijn er steeds meer organisaties gekomen die dat onderschrijven. En in oktober is in de Tweede Kamer door GroenLinks bij de algemene beschouwingen een motie hierover ingediend en aangenomen.


Dordrecht

In de gemeenteraad is de motie ingediend door de fracties van coalitiepartij Beter voor Dordt en de oppositie SP en GroenLinks. Ondersteund is ze door de fracties van D66, de SGP/CU, PvdA en De Jager. Tegen waren de fracties van de VVD, CDA, PVV, Verenigde Senioren Partij en Gewoon Dordt. De gemeenteraad heeft deze motie dus met 26 vóór en 13 tegen aangenomen. Zij is vervolgens ook overgenomen/ondersteund door het college.

Daarmee is Dordrecht de eerste gemeente in Nederland die de ‘oproep’ van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu om de uitvoering van deze landelijk motie vooral over te laten aan de gemeenten.


Rol Fietsersbond

In 2018 heeft de Fietsersbond een landelijk meldpunt opengesteld om mensen te stimuleren in hun straat 30 de norm te laten worden. Dit was een van de onderdelen van de landelijke campagne van de Fietsersbond om steden veiliger voor iedereen te laten worden.

Veel organisaties, zoals de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), de RAI, VVN en zelfs internationaal, de Verenigde Naties willen dit ook. Verkeersongevallen zijn nl. een van de grootste oorzaken van vroegtijdige sterfgevallen wereldwijd.
Drechtsteden

In Dordrecht zal nu worden gewerkt aan de uitwerking van deze motie. Het ligt voor de hand dat de andere gemeenten in de regio ook op deze manier hun beleid aan de slag gaan. Temeer daar er in het kader van Duurzaam Veilig en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid ook al wordt samengewerkt, er wordt gestreefd naar uniformiteit. Uniformiteit die het voor iedereen makkelijker zal maken om veilig thuis te komen volgens de Fietsersbond.

Meer informatie vind je op de site van de Fietersbond. En lokaal op de afdelingssite Drechsteden.