Volg ons23-06-2020

All electric of een warmtenet!

Help de burgers bij het aardgasvrij maken van hun woning.

Ook de gemeente Dordrecht heeft het klimaatakkoord getekend, in 2050 zijn we energieneutraal en vrij van fossiele brandstoffen. Voortvarend wordt samen met de andere regiogemeenten gewerkt aan de Regionale Energiestrategie Drechtsteden en wordt gezocht naar de een goede aanpak. Intussen is duidelijk, dat als we wereldwijd dit tempo hanteren de temperatuurstijging niet tot twee graden beperkt blijft, laat staan tot 1,5 graad. Haast is geboden..

Dordrecht is gestart met maatregelen voor energiebesparing. Al jaren wordt gewerkt aan de aan de aanleg van het warmtenet. Crabbehof is aangewezen als wijk om als eerste aardgasvrij te maken, vooral ook omdat daar de bestaande gasleiding aan vervanging toe is. De concrete uitvoering van woningisolatie moet nog op gang komen.

Aan de slag

Zaak is nu om snel aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen aan de woningen en de bewoners te helpen met het omlaag te brengen van hun energielasten. Versnelling in de opgave om te voldoen aan de akkoorden van Parijs wordt een zware klus. Om aan de totale opgave te voldoen moeten in Dordrecht over enige jaren zo’n 5.500 woningen per jaar aardgasvrij gemaakt worden, 3.000 hiervan zijn particuliere woningen. Technisch zal het een hele klus zijn. Een nog veel grotere opgave is het eigenaren er toe te bewegen hun woning aardgasvrij te maken. Daar zal een forse organisatie voor nodig zijn, vergelijkbaar met de eerdere funderingsaanpak. Dit zal ook van de gemeente de nodige inzet vergen. Ook is nodig, dat veel bewoners financieel geholpen worden, velen van hen hebben zelf onvoldoende mogelijkheden.

All Electric of ook een warmtenet

De gemeente zet voor bijna alle wijken vooral in op de aanleg van het warmtenet. Argumenten hiervoor zijn, dat er in de regio een goed aanbod van geo-warmte is, dat er relatief weinig mogelijkheden zijn voor opwekking van duurzame elektriciteit en dat dit de laagste maatschappelijke kosten oplevert. Uit berekeningen van Drechtse Stromen blijkt, dat dit voor de individuele bewoner anders uitpakt, voor de bewoner is een all-electric-oplossing veelal aantrekkelijker. Weliswaar is de investering dan hoger, de energielasten gaan echter met sprongen omlaag. Bij het warmtenet is er sprake van behoorlijk hoge aansluitkosten, en vooral de maandelijkse kosten blijven hoog, gekoppeld aan de gasprijs. Voor de hand ligt dat de gemeente de bewoners compenseert voor de hogere individuele kosten en daarmee de maatschappelijke baten ook ten goede laat komen van de individuele bewoner.

Dat geld voor de kopers, maar zeker ook voor de huurders. Voor de verhuurders is het warmtenet aantrekkelijk, doordat de noodzaak om de woningen goed te isoleren kleiner lijkt. Daarmee verschuiven ze echter de kosten naar de bewoner die met slechtere isolatie meet kwijt is aan verwarmingskosten.

Het zal een grote opgave zijn alle eigenaren te bewegen hun woning aan te passen. Er zijn echter ook velen financieel niet in staat de nodige uitgaven te doen. Reeds nu merken we in Crabbehof dat veel bewoners daarvoor geen geld hebben. Drechtse Stromen is naarstig op zoek naar mogelijkheden voor de eerste woningen gefinancierd te krijgen. De maandelijkse lasten van een goedkope lening zijn nog steeds te hoog ten opzichte van de bereikte besparing op de energielasten. Knelpunt is ook dat de bewoners onvoldoende leencapaciteit hebben en dat lenen van kleine bedragen niet mogelijk is. Een gemeentelijk investeringsfonds, in aanvulling op landelijke regelingen, is daarvoor van grote waarde.

Om straks in voldoende energie te voorzien moet de gemeente ook ambitie tonen om, naast zonneparken, ook windmolens te zetten op plaatsen waar dat mogelijk is. Rond de A16 en de westkant van Dordrecht zijn daar zeker mogelijkheden voor. Zaak is daar vroegtijdig het ruimtelijk kader voor te scheppen, om lange procedures te voorkomen.

Voorstel Drechtse Stromen

Om vaart te maken stelt Drechtse Stromen in het 11 puntenplan van het Platform Duurzaam Dordrecht voor:

  1. Een fonds voor goedkope leningen.
  2. Een fonds om financiële barrières bij een wijkaanpak weg te nemen.
  3. Middelen voor individuele ondersteuning en begeleiding.
  4. Middelen voor opleiding en begeleiding van energieambassadeurs.
  5. Garantstelling en bijdragen in experimenten.