Volg ons18-02-2020

Bloemen in Dordrecht

Bloemrijke akkers en linten in Dordrecht

Tot 2016 werden in Dordrecht jaarlijks door mensen van het Platform Duurzaam Dordrecht braakliggende terreinen ingezaaid met bloemen. Zonnebloemen en andere veelal eenjarige bloemen fleurden deze terreinen op, zoals een perceel aan de Baanhoekweg bij de Dordtse gevangenis en bij het Albert Schweitzerziekenhuis Velen vonden dat prachtig en genoten ervan.

In Dubbeldam wordt door Pluktuin Dordrecht al enkele jaren een landgoed van 2 ha ingezaaid en waar iedereen bloemen kan plukken.

Ook een aantal landbouwers in Dordrecht en de Zuid-Hollandse eilanden die zich verenigd hebben onder de naam BoerEnGroen zaaien sinds 2016 in de Dordtse Biesbosch akkerranden in. Het is de bedoeling dat Dordtse landbouwers voor een periode van 6 jaar op basis van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ervoor zorgen dat akkervogels zoals de grauwe kiekendief, de veldleeuwerik en de patrijs een beter broed-, schuil- en foerageergebied krijgen. Dit in combinatie met de Nieuwe Dordtse Biesbosch waar veel watervogels op afkomen, maakt van het eiland van Dordrecht een prachtig vogel-recreatiegebied.

In juni 2019 heeft Bloemrijk Dordrecht het initiatief genomen om langs wegen bloemenlinten in te zaaien. Dit wordt ondersteund door de gemeente Dordrecht, het regionaal overlegorgaan de Waterdriehoek en de Provincie Zuid-Holland. De bijen- en andere insecten lokkende bloemenlinten komen in bermen in het overgangsgebied tussen de stad en het land, maar ook in de bebouwde kom. In 2019 zijn langs de Baanhoekweg, de N3 en de Provincialeweg zowel eenjarige als meerjarige bloemen met hulp van de Dordtse landbouwers ingezaaid. Hier sluiten de bloemenlinten goed aan op bestaande groenstructuren en recreatieve gebieden, zoals Nationaal Park De Biesbosch en de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Tegelijkertijd zorgen ze voor een ecologische verbinding tussen de stad Dordrecht en het buitengebied.

Ook met deze inzaaiacties is de biodiversiteit van de natuur en de natuurbeleving gediend. Het is de bedoeling dat in 2020 en daarna meer linten met bloemen worden ingezaaid.

Conclusie

De conclusie is dat het oorspronkelijke werk van vrijwilligers van het Platform Duurzaam Dordrecht wordt voortgezet door professionele landbouwers in samenwerking met de gemeente Dordrecht, regionale initiatieven en de provincie Zuid-Holland. Gezien de belangstelling in het verleden is niet uitgesloten dat ook het Waterschap Hollandse Delta zich in de toekomst hierbij aansluit. Dan zullen vele kilometers dijk op het eiland kunnen veranderen in bloemrijke linten. Hier ligt een schone taak voor de stadsecoloog die in 2020 naar verwachting in dienst zal treden bij de gemeente Dordrecht.

Als u de inzaaiacties van bloemen met een blijk van waardering wil ondersteunen ontvangt het Platform Duurzaam Dordrecht daarover graag bericht via de sociale media. Wij zullen de initiatiefnemers over uw waardering informeren.