Volg ons28-10-2017

Conferentie Dordt Doet Duurzaam, de opbrengst

Conferentie ‘Dordt Doet Duurzaam’ van 27 september jl.

Aan: Politieke partijen in Dordrecht tbv de verkiezingsprogramma’s en de deelnemers aan de conferentie.

Van: Platform Duurzaam Dordrecht

Het Platform Duurzaam Dordrecht organiseerde met de gemeente Dordrecht een special om de stand van zaken op te maken en vooruit te blikken naar de opgaven voor een duurzame stad voor de komende periode.

Er werd volop gesproken en gediscussieerd over wat er in onze stad allemaal gebeuren moet. De deelname was breed: niet alleen particulieren die begaan zijn met duurzaamheid maar ook bedrijfsleven, gemeente en non-gouvernementele organisaties.

Onderstaand geeft het Platform de opbrengst in haar ogen.

In de uitwerking van de deelsessies staat nog veel meer info. Deze staat op de site van het Platform.

Het Platform nodigt, nu al, de politieke partijen uit om in februari in discussie te gaan over het duurzaamheid-gehalte van hun verkiezingsprogramma’s

Het Platform bedankt de gemeente bijzonder voor de inspanning en bijdrage die zij geleverd heeft in de voorbereiding en deelname aan de conferentie.

Het 40 jarige Duurzaamheidcentrum Weizigt was een prachtige gastheer. Ook hiervoor bijzondere dank.

1. Bundeling van krachten……..

Frank Sieuwerts, directeur ai van Weizigt bood aan zijn locatie en organisatie als duurzaamheid hub te gaan inzetten. Het is aan ons allen dit aanbod tot een broedplaats van ideeën én actie(!) te laten werken.

Er zijn heel veel , kleinere en grote, initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Één effectiever front om duurzaamheid in de gemeente met meer kracht vooruit te helpen is nodig. Hoe kan dit vorm krijgen zonder de energie van ‘laat 1000 bloemen bloeien’ te verliezen? We gaan er voor!

2. Voorkomen is beter……..

Iedereen vindt dit logisch. Waar geen problemen veroorzaakt worden, hoef je er ook geen op te lossen.

massieve aanpak van energiebesparing;

verminder het afval;
handel circulair, afval is grondstof;
Koop diensten in ipv producten, bv licht ipv lampen, wooncomfort ipv gas/water/licht etc
Gebruik de fiets en het OV, laat de auto zo veel mogelijk staan.

3. Het móét anders……

Veel energie gaat zitten in plannen terwijl de tijd doortikt. Alleen met concrete acties verandert er iets.

Voedsel ontbreekt op de Dordtse duurzaamheid-agenda. Dit MOET erop. Het gaat daarbij niet alleen om gezond eten (wat vroeger op de huishoudschool geleerd werd bv). Maar ook om stadslandbouw, productie dicht bij de consument (het initiatief rond voormalig sportpark Amstelwijck is een mooi voorbeeld) en ongetwijfeld veel meer. Gezond eten en voedsel uit de directe omgeving helpt het milieu sterk vooruit.
de energietransitie moet en kan beter; Meer ruimte voor windenergie, meer ‘zon op……’ concretisering ‘van gas los’
zuinig met de ‘milieu’ruimte op ons eiland, geen onnodige andere bestemmingen;
Duurzaamheid is niet saai. het is fun en interessant. Dat moeten we dan ook zo maken.
Niet iedere Dordtenaar is rijk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het ook voor minderbedeelden interessant wordt/is om maatregelen in en om huis te nemen?

Meer regels, minder regels? Het besef is groot dat we er zonder verplichtingen voor ‘de stad’ niet komen. Ontzorgen is ook interessant. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat inwoners maatregelen treffen en kunnen gaan uitvoeren zonder ingewikkelde formulieren, procedures en wat al niet meer. Als mooi voorbeeld werd bv genoemd dat je bij Philips al licht kunt leasen en geen lampen meer koopt. Zou zoiets ook op andere terreinen kunnen? Ontwikkelingen bij zonne-energie bv.

4. Nieuwe verhoudingen……..

Duurzaamheid is een zaak van de hele stad. Het is niet alleen de gemeente of de wethouder, raadsleden en ambtenaren die van duurzaamheid hun brood gemaakt hebben. Of van NGO’s die zich er ‘gratis’ voor inzetten. Of van ondernemingen die HET wel zien en toepassen. Het gaat ons allen aan. Het is een gezamenlijke opgave maar hoe maken we het zo dat alle partijen, gemeente, burgers, bedrijven, ook als gelijke partners aan tafel zitten? Welke voorwaarden zijn voor deze Copernicaanse wending nodig?

5. Vertel het verhaal……

‘Wij’ weten het wel maar nu de rest van de stad nog. Hoe krijgen wij het tussen de oren van de anderen? Meer voorlichting en informatie? Voorbeeldprojecten? Deur aan deur benaderingen?

Ook veel ambtenaren moeten uit hun zetel de stad in. Horen en weten wat er leeft, welke problemen burgers ervaren als ze iets willen. Gerrit Jan van der Kolm heeft veel ervaring hiermee. Hij bood aan om minstens 10 ambtenaren te scholen tot energieambassadeur. Een aanpak waarmee uit eerste hand inwoneropvattingen over het hoe en wat te horen zijn.

Ondernemers moeten up to date zijn in de advisering van hun klanten. Klanten vragen daar ook steeds meer om. Hier moeten we met ondernemers aan de slag.

Bij elk van de bovenstaande punten kun je de jongeren denken, in het bijzonder het onderwijs. Meer dan ooit zal hier het idee moeten gaan leven dat er maar één toekomst is, een duurzame!

6. En overigens….een duurzaamheidsfonds.

Het Platform staat op het standpunt dat de opbrengst van de verkoop van de Eneco aandelen aangewend moeten worden voor Duurzaamheid. In een duurzaamheidsfonds. Ten behoeve van het maatschappelijk draagvlak dient een maatschappelijk samengestelde Raad van Toezicht toe te zien op de bestemming van de middelen uit dit fonds, de voortgang van werkzaamheden en de kwaliteit van de samenwerking. Het Platform meldt zich bij deze aan als een van de partners.

7. Concrete maatregelen en acties.

Het platform stelt, op basis van de opbrengst van de conferentie, de volgende concrete acties en maatregelen voor. Voor veel van deze maatregelen is support, ook financieel, van de gemeente nodig. Dit is dus een uitnodiging, net als de voorgaande punten, om de voornemens en acties te omarmen en er met het platform uitvoering aan te geven

Natuur, voeding en gezondheid:

Toevoegen als speerpunt aan het opgaveplan;
Gedragsbeïnvloeding op scholen, door supermarkten, restaurants, keurmerk a la fair trade;
Stadsboerderij, als niet op het voormalige Amstelwijck waar dan?;
Behoud van kas ‘De Oude Beer’, hier vindt reeds overleg WDO over, maar een steun los daarvan graag!
Voedselketen binnen de Drechtsteden verkorten, steun de lokale economie en voorkom onnodig transport,
Support Voedselbos, ook hier graag de support en een lokatie voor dit burgerinitiatief

Energie:

Consuminderen, opzetten van een campagne voor bewust consumeren op vele gebieden;
Lijst duurzame leveranciers met up to date kennis over nieuwste mogelijkheden;
Vanuit gemeente niet alleen rijk volgen, maar eigen ambities stellen: 2040 energieneutraal;
Energiebesparing voorop zetten; vanuit gemeente woningisolatie ondersteunen;
Meer energie ambassadeurs, intensiever deur tot deur benadering en blok voor blok aanpak;
Meer zonnepanelen, zon op andermans dak;
Mensen met een laag inkomen financiële hulp geven bij woningisolatie
Mogelijkheden vergroten voor energiezuinige monumenten;
Concretisering aanpak ‘van gas los’;
Pilots/voorbeeldprojecten 0-energie wonen ondersteunen;
Vlekkenplan opstellen, waar zijn welke maatregelen in de stad mogelijk?;
Besluitvaardiger overheid m.b.t. windturbines.

Circulaire economie:

hergebruik en recycling stimuleren, bespaard ook energie/productie/vervoer;
‘Deel’ economie stimuleren;
Biobased inkoop door de gemeente;
Pilots en voorbeeld projecten in de Drechtsteden, minimaal 2 per jaar, gemeente verstrekt opdracht;
Hergebruik is voorwaarde voor sloop, in opdrachtverstrekking, ook van corporaties;
Materialen paspoort opstellen, opdracht gemeente aan Cirkellab
repaircafé’s uitbreiden
Afvalscheiding, hergebruik en vermindering.

Verkeer en vervoer:

OV en fiets, in infra fiets boven auto/scooter, in gemeenteplannen;
Investeren in doorfietsroutes van huis naar werk en school;
Een voetgangers- en fietstunnel onder de N3 voor veilige en snelle vewrbinding Reeweg Haaswijkweg
Betere aansluiting voor fietsers op de Merwedebrug;
Geld voor beter inrichten 30 km straten;
Betere fietsparkeermogelijkheden op straat, voldoen aan de fietsparkeur
Meer laadpalen voor electrische auto’s
Taxi vervoer elektrisch, voorwaarde bij vergunningverlening;
Voorwaarden aanscherpen bij de aanbesteding OV.

Ruimtegebruik:

Behoud van de polder op het eiland van Dordrecht
Bouwvoorschriften (en waar effectief andere regels) aanscherpen, voor zowel woningen als bedrijfsgebouwen;
In de tuin: tegel er uit, groen erin, andere ‘huis’ en ‘tuin’ en water aan huis maatregelen;
‘Groene’ speelplaatsen bij scholen, groen en gezond dan ook in het curriculum;
Uitwerken 8-88 city Dordrecht

Schone lucht:

bezorgdiensten vooral via fiets, elektrische bakfiets voor fietskoerier
Milieuzone binnen de ring Oranjelaan/ Burg. De Raadsingel
N3/A16/A15 max. 80 km/uur
Binnenstad autovrij.

Water(overlast)

Het ‘grote’ plan van de gemeente loopt en geniet veel (buitenlandse) erkenning;
Water-vriendelijke pleinen en parkeerplaatsen, implementatie lessen stadslab water
Bewoners aanspreken op wateropvang op eigen terrein.

Maatregelen en acties die over alle beleidsterreinen heen gaan:

Bundeling van Krachten, één hub, zie boven;
Vertel het verhaal, vormgeven van één duurzaamheidsboodschap naar de stad, niet alleen door betrokkenen bij Duurzaamheid maar door alle sectoren. Binnen de gemeente in de domeinen sociaal, economie, ruimte, eigen organisatie, in de stad door Binnenstad, bedrijven, wijken, NGO’s. We moeten een beweging op gang brengen;
Fysiek loket waar inwoner voor advies terecht kunnen, uit te werken door gemeente en Platform;
Ontzorgen door overbruggen investeringskosten, toegankelijke/betrouwbare informatie
Instellen Duurzaamheidsfonds met maatschappelijke Raad van Toezicht, zie boven;
Experimenteer ruimte, zeker voor burgerinitiatieven (ook actieve steun hiervoor);
Ambtenaren mogen pas iets vinden van duurzaamheid en de projecten /activiteiten als ze zelf in de stad ervaring hebben opgedaan. Een nieuw soort ambtenaren is nodig! Er ligt een aanbod om 10 ambtenaren te scholen tot energieambassadeur. Meer met de stad/burgerinitiatieven vraag horizontaal werken en staat haaks op de verticale machtskolom van de gemeente.