Volg ons31-08-2020

Corona en de Bieshof

Reconstructie De Bieshof

Omdat de gemeente het langzame verkeer wil bevorderen, heeft de Fietsersbond inspraak gehad in het ontwerp van winkelcentrum De Bieshof. De vraag was of de positie van voetgangers en fietsers wordt versterkt, daarbij hebben we juist ook gekeken naar de ontwikkelingen rond Corona. Maar bij de nieuwe afstandregel van 1,5m (versmalling) in het ontwerp kan niet meer worden voldaan aan die regel voor elkaar tegenkomende voetgangers bij het Polderwiel en voor fietsers/ voetgangers in het Maaskanterf.

Planontwikkeling

De gemeente gaat de Bieshof opnieuw inrichten. Het proces is ver gevorderd. De bestektekeningen zijn inmiddels gemaakt. De geplande start is in september, gericht op een realisatie voor de feestdagen. Tijdens het ontwerptraject is door bewoners en belanghebbenden ingesproken. De Fietsersbond was hier intensief bij betrokken om met name de belangen van het langzaam verkeer te behartigen. Tot en met het allerlaatste stadium hebben wij hierover geadviseerd. Dat heeft tot enkele belangrijke aanpassingen geleid en het herstel van fouten in tekeningen. Op een belangrijk onderdeel is het advies van de Fietsersbond niet overgenomen. Dat betreft de plekken voor het stallen van fietsen. Het aantal is gelijk gebleven, maar een groot aantal hekjes waar door fietsers al jaren dankbaar gebruik van wordt gemaakt om te stallen wordt verwijderd. Ernstig vinden zij dat de fietsstallingen op grotere afstand van de winkels worden gesitueerd, meer naar de randen van het centrum. De loopafstand van de gestalde fiets naar de winkel wordt vergroot (een extra reden om door te fietsen!). De gemeente hoopt en verwacht dat daarmee wordt bereikt dat in het winkelgebied minder wordt gefietst. Volgens hen is dit een grote ergernis van de bezoekers. Volgens de Fietsersbond wordt dit zwaar overtrokken en zal de problematiek door de gekozen strategie ook niet afnemen. Een eerste voorbeeld maakt dat al meteen duidelijk.

Het nieuwe terras van Bonito wordt uiteindelijk in een groenvoorziening opgenomen, maar heeft nu een blokkerende plek vlak voor de deur in de route van de westelijke toegang voor voetgangers en fietsers. Uit onze waarnemingen blijkt dat deze, op zich onhandige, blokkade geen effect heeft op gedrag van fietsers.

Beschikbare ruimte en Corona

Een belangrijk onderdeel van hun aandacht is de hoeveelheid begaanbare ruimte. Het huidige centrum is in dit opzicht royaal, waardoor o.a. het eerder genoemde probleem van hinder van fietsers erg meevalt. Zij hebben daar vele malen langdurige waarnemingen op losgelaten. Door het ontwerp neemt met name de de hoeveelheid beschikbare ruimte voor fietsers en voetgangers aanzienlijk af. Dit vanwege de wens om vanuit klimaatdoelstellingen verharding in groen/bomen om te zetten. De Fietsersbond onderschrijft deze doelen. Toch hebben zij op onderdelen in het plan gewezen op de plaatsen waar de bewegingsruimte onder druk komt te staan. Dit speelde zich af vlak vòòr de uitbraak van het Corona-virus. Deze uitbraak en de daaruit volgende consequenties van ‘afstand houden’ maken het onvermijdelijk dat het ontwerp hieraan wordt getoetst, juist vanwege het beduidend krapper worden van het centrum. In de vakwereld is volgens hen ondertussen een herbezinning gaande over het inrichten van de openbare ruimte in situaties waar afstand houden geboden is. Overal wordt duidelijk dat daar waar krapte is de problemen het moeilijkst op te lossen zijn. En nu doet zich het merkwaardige feit voor dat daar, waar nu in de Bieshof op de meeste plekken voldoende ruimte is, de gemeente een ontwerp gaat uitvoeren dat juist die krapte gaat veroorzaken!

Zij hebben daar al twee maanden geleden op gewezen en erover geadviseerd. Daarom is ook gevraagd om bijv. een plan B te maken zodat het huidig ontwerp Coronaproof kan worden. Nu wordt vooral om procedurele gronden (stadium van afgeronde inspraak, en voortgang) het plan ongewijzigd uitgevoerd. Zij menen dat op tenminste 2 plaatsen onbegrijpelijke en onverantwoorde risico’s worden genomen.

Meer hierover is te lezen op de site van de Fietsersbond Drechtsteden.