Volg ons15-07-2020

De ENECO Miljoenen, verslag co-overleg PDD van 9 juli 2020

Resume co-overleg PDD 9-7-2020.

Uitgangspunt

Het PDD heeft op 16 maart een 11 puntenplan naar alle raadsleden gestuurd. Het PDD zet in 11 punten op een rij waaraan een deel van de ENECO-gelden voor verduurzaming van de stad zou moeten worden aangewend. Op 29 juni is een reminder gestuurd ten behoeve van de behandeling van de Kadernota 2021 in de raadscommissies. De eerste brief bevatte een uitnodiging om in gesprek te gaan. Dit is om bekende redenen niet doorgegaan. Geen van beide acties heeft respons opgeleverd.

In de kadernota staat mbt de ENECO-gelden (€ 368,4 mln) dat een deel wordt aangewend om de dividend verliezen in de begroting te compenseren. Hiervoor is € 125,- mln gereserveerd. Het PDD vindt en vond dat logisch. Verder wordt in de kadernota ENECO-geld voor een beperkt aantal projecten ingezet, 5 projecten voor € 59,8 mln. De reserve Agenda Dordrecht 2030 (=het ENECO geld) beloopt daarna € 183,6 mln.

Na de zomervakantie wordt aan de hand van uitgewerkte businesscases besloten over de verdere inzet van ENECO-gelden. Citaat uit de kadernota:

Opbrengst aandelenverkoop Eneco

'Een onderwerp waarbij we op dit moment wel kiezen voor terughoudendheid op integrale besluitvorming en debat, vormt de verdeling van de recent ontvangen opbrengst van de Eneco-aandelen. Deze middelen zijn door u en ons grotendeels gekoppeld aan doelstellingen en prioriteiten van de Agenda Dordrecht 2030 en de daarmee samenhangende groei-ambitie. Wij vinden het verstandig de meer integrale afwegingen op deze middelen te maken op een moment dat we ons weer onder normalere omstandigheden kunnen voorbereiden en debatteren met elkaar. Bovendien zullen meer uitgewerkte business cases na de zomer beschikbaar komen' .
Aldus de gemeente in de kadernota 2021.

Het college geeft als criteria voor voorstellen die in aanmerking komen voor ENECO gelden:

 • groei van de bevolking
 • groei van de werkgelegenheid
 • groei van de economie
 • behoud van bestaande voorzieningen

Duurzaamheid komt in dit rijtje niet voor.

In de kadernota wordt niet ingegaan op de businesscases die uitgewerkt worden en het proces waarin een afweging gemaakt wordt over de bestemming van het restant ENECO gelden ad €183,6 mln.

Discussie in het co-overleg

Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit een wereld van verschil. In het onderstaande vat ik kort de discussie die 9 juli in het coördinatie overleg van het PDD plaatsvond samen. Het gaat over het vervolg van ons 11 puntenplan, de ENECO gelden en de de meest effectieve manier waarop wij de fracties van de gemeenteraad bereiken kunnen.

Het is vooral Jacqueline die uit haar ervaring als raadslid laat zien dat deze raadsleden overstelpt worden met verzoeken om financiële steun vanuit het Dordtse. In deze overweldigende hoeveelheid info komt ook zo’n 11 puntenplan terecht. Als dat dan niet in besluitklare brokken wordt aangeboden levert het sympathie op (bij een aantal fractie) en ontstemming en genoegzaamheid bij anderen (die het niks vinden en zien dat er zo niets van in de besluiten terecht komt).
Daarnaast leverde het overleg op dat delen van het Platform al een traject bewandelt waarin de voorstellen aan de orde komen. Het co-overleg wil voorkomen dat deze reeds bestaande kanalen ‘last’ hebben van een tweede spoor en raadsleden niet twee keer met eenzelfde boodschap worden benaderd.
Het voornemen om brede gesprekken aan te gaan met fracties samen in één of meerder gesprekken is niet voor alle onderwerpen de juiste weg.

Welke sporen lopen al?

De voorstelen rond energie zitten in het traject van het RES. De gemeenteraad moet hier medio september een besluit over nemen. Wij wachten het resultaat van dit traject af, DS en DE participeren hierin. Afhankelijk van de resultaten moeten we bekijken of aanvullen actie nodig is.

Twee punten staan volstrekt onvoldoende in het concept RES, geven DS/DE aan:

 • energiebesparing
 • energiearmoede


Dan hebben wij het nog niet over bewonersondersteuning. Dit was één van de 11 punten en mogen we niet over het hoofd zien. De Fietsersbond overlegt met de gemeente over realisering van hun punten. Ook hier is vooralsnog een tweede traject via de 11 punten dubbelop. Ook hiervoor geldt dat de resultaten steeds aan de orde komen in het co-overleg en we bekijken of aanvullend actie nodig is. Speciale aandachtspunten hier zijn: (wordt nog ingevuld)

Een derde spoor dat loopt is de organisatie van een raadsbrede themabijeenkomst over voedsel. Ook hiervoor geldt dat we dit spoor bewandelen en bekijken welke resultaten dat gaat opleveren.

Ik weet niet of dit voortvloeit uit de bijeenkomst vervolg verkiezingscafe waarvan het volgende is vastgelegd:

 • Er moeten doelen en instrumenten worden ontwikkeld om op lokaal niveau resultaten te boeken bij voedsel en de korte keten. Volgend voorjaar moet er een voorstel op tafel liggen. We gaan erop inzetten dat er volgend jaar mogelijke opties beschikbaar zijn. Dit onderwerp is in handen van David Schalken, Conny Taheij, een vertegenwoordiger van Drechtstadsboer, Volkstuinen en Voedselbos. Het PDD gaat na wie van Drechtstadsboer, Volkstuinen en Voedselbos aan tafel gaan zitten.
 • In vervolg op de vervolgbijeenkomst na het verkiezingscafé loopt nog een aantal initiatieven met raadsleden. Dit zijn naast voedsel:
 • Mbt Energie: Frans-Bauke van der Meer, Rene de Jong, Rien Val, Johan Bogerts houden de vinger aan de pols.
 • Schone lucht en mobiliteit: Trekker voor dit onderwerp zijn Alexander Jansen, Hanneke Kijlstra, Siem Stehouwer.
 • Circulair is met name verwezen naar de startnotitie, destijds in voorbereiding, van de gemeente. Deze is in de raadscommissie een zachte dood gestorven.

Overzien we het totaal dan zou over twee onderdelen van onze duurzame stad met raadsleden apart gesproken moeten worden:

Groen/blauw, biodiversiteit, bomen, hittestress etc
Circulair, een startnotitie over dit onderwerp is begin dit jaar gestrand in de raadscommissie.

Benadering raadsleden/fracties door het PDD:

De sporen Energie, Fietsersbond, Voedsel hebben hun eigen traject. Degene die daar mee bezig zijn blijven dat traject volhouden en koppelen terug naar het co-overleg. Hier bekijken we dan of aanvullende actie nodig is.
Voor groen/blauw ca en circulair gaat het PDD de boer op. Deze zomer polsen individuele raadsleden of er draagvlak is voor sessies met raadsleden op deze punten. Eventueel na het zomerreces een aparte sessie organiseren.
Ik stel voor dat Siem, Frans en ik een keer praten met Alexander Jansen. Ook om te kijken wie van de raadsleden nog meer individueel benaderd zou kunnen worden.
Ik stel voor dat Conny en JanJ hetzelfde gaan doen mbt circulair.

De eerstvolgende bestuursvergadering is 26-8 as. Het co-overleg komt 3-9 bijeen. Dan kunnen we de stand van zaken opmaken en bepalen hoe we verder gaan

WEBSITE PDD.

William laat even de nieuwe look and feel van de website zien. Conny en Jacqueline geven hun reactie.