Volg ons16-12-2023

Dordrecht beter verlicht

Door de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht wordt samengewerkt bij het onderhoud van de openbare verlichting. Door hen wordt nu nieuw beleid ontwikkeld.

De gemeente Dordrecht, die het coördineert, heeft de Fietsersbond gevraagd hierover advies te geven. Van deze mogelijkheid is door hen dankbaar gebruik gemaakt.

Hieronder zijn de belangrijkste aanbevelingen beschreven.

Beleidsplan

Wegen Buiten de bebouwde kom.

Het licht voor de hand om wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom niet te verlichten. Zeker wanneer dit recreatieve fietspaden betreft. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat veel gemeentes geen overzicht hebben van de recreatieve routes. Verlichting is echter wel noodzakelijk voor routes die worden gebruikt in het woon-werkverkeer en door scholieren.

Verder moet daarbij ook de sociale veiligheid wel in ogenschouw worden genomen (bosschages). Nu lijkt het alsof het buitengebied vooral bestaat uit een open landschap.

Zichtbaarheid kan ook zonder licht

Verlichting heeft niet alleen de functie om andere verkeersdeelnemers te kunnen waarnemen. De zichtbaarheid van het plaveisel, de grens tussen weg en berm moet te allen tijde goed zichtbaar zijn, vooral op dijken met een gevaarlijke helling naast het fietspad. Dit kan met verlichting, maar meer nog met een goed zichtbare kantmarkering.

Goede kantmarkering kan verlichting zelfs overbodig maken. Lichthinder voorkomen.

Nachtnet

Naast de mogelijk fragmentarische aanpak van verlichting in de openbare ruimte is het ook van belang om in elke gemeente te beschikken over goed nachtnet voor fietsers. Dit opdat de gehele route tussen woonwijken, belangrijke ‘nachtbestemmingen’ (sociaal) veilig zijn.

Omgevingsanalyse openbare ruimte

Bij gebruikers worden de traditionele gebruikers genoemd. Mooi zou zijn wanneer er een ‘gebruikersgroep’ kan worden toegevoegd. De ‘wheelers’ (alles met twee wielen naast elkaar. Zoals rollators/ scootmobielen,

(alles met twee wielen naast elkaar. Zoals rollators/ scootmobielen, kinderwagens, invalidenwagens etc.). Zij hebben bij overgangen soms net wat andere eisen (waarschijnlijk is dat ook bekend bij Ieder(in)).

Overzicht verlichtingsaspecten per functie

Zichtbaarheid van voetgangers bij oversteekplaatsen (VOP) kan worden uitgebreid met fietsers.

Daarnaast zou bij een VOP en andere punten gewerkt kunnen worden met bewegingsdetectors, waardoor het licht niet altijd ‘aan’ hoeft te staan. Het zelfs een extra attentiewaarde kan krijgen.

Plan Dordrecht

Parkeerterrein

Vaak zijn de fietsenstallingen van sportaccommodaties onderbelicht. Het zou mooi zijn wanneer dat expliciet wordt meegenomen als locaties die juist goed moeten worden verlicht.

Bronnen

  • Reactie Fietsersbond.
  • Het concept beleidsplan voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.
  • Concept beheerplan gemeente Dordrecht.
Site Fietsersbond Drechtsteden