Volg ons02-02-2019

Ellen Kelder van Groen/Blauw in de stad en Anneke van Veen waren gast in het coördinatie overleg PDD

Het Platform Duurzaam Dordrecht wil zijn volgende café organiseren over het thema Natuur in de Stad. Twee mensen die hier veel van weten waren gast inzet coördinatieoverleg van het Platform. In het onderstaande verslag van de hele vergadering lezen jullie hoe dat gegaan is. In het verslag staat ook een overzicht van alle café's die het platform voor dit jaar al o de rol heeft staan. Hebben jullie belangstelling om aan de voorbereiding mee te doen, laat het dan even weten aan de secretaris.

Resume Coördinatie-overleg PDD dd 31-1-2019

Voor agendapunt Klimaatadaptatie en natuur in de stad waren aanwezig: Ellen Kelder, Anneke van Veen, Paul van Esch, Leanne van Diggelen-de Lange

0. Klimaatadaptatie, natuur in de stad.

Ellen Kelder is opgave manager groen-blauwe stad, klimaat adaptatie is hier onderdeel van. Paul van Esch zit in het opgave-team van Ellen en is teamleider Water&Riolen in het cluster Ruimtelijke kwaliteit. Leanne werkt vanaf maandag 3-2-2019 bij Weizigt en gaat ook onderdeel uitmaken van het team van Ellen. Een van haar verantwoordelijkheden wordt de discussie die in/met de wijken gevoerd gaat worden over groen/blauw specifiek voor de betreffende wijk.

Anneke van Veen is zelfstandig adviseur Kwaliteit Leefomgeving en sustainable watermanagement. Zij adviseert overheden, woningbouwcorporaties, particulieren. Anneke is Dordtse en kent de stad.

Ellen presenteerde een boeiend verhaal met voor mij als hoekstenen:

De plannen groen/blauw uit de opgave met dezelfde naam gaan veel verder dan klimaatadaptatie. Het gaat ook over aantrekkelijke stad/wijken met groen, biodiversiteit etc
Een van de doelstellingen van de opgave is dat iedereen binnen de gemeente en iedereen in de stad eind 2020 weet wat de groen/blauwe opgave betekent.
Per wijk worden profielen gemaakt en deze worden met bewoners in alle wijken en andere betrokken organisaties (corporaties, welzijn, sport, natuur en milieu, gezondheid, schone lucht, etc) besproken. Gaat over groen, water, bomen, biodiversiteit etc. De uitkomsten moet een langere termijn beheersplan opleveren voor deze zaken in de wijken/stad.
Binnen de gemeente is Groen/blauw slechts een van de opgaven. Bouwen in de stad, werkgelegenheid/economie zijn er ook. Op overall niveau zal de gemeente dus steeds een afweging/compromis moeten maken tussen conflicterende doelen en uitgangspunten.
Opdracht aan de opgave is verder er zorg voor te dragen dat de stad 2035 klimaatbestendig is, landelijk is dat 2050, de gemeente Dordrecht is koploper.
Het gesprek over groen gaat bv van klein tot groot. Wat zijn de groene long en blauwe long in de stad en wat betekent die voor stad en wijken? tot het kleine groen en tiny forest mogelijkheden. De gemeente heeft zich voor het laatste dit jaar aangemeld. Vorig jaar was vol.
Op klimaatatlas.net van de provincie is info over de huidige stand van zaken te vinden.

Anneke voegt haar ervaring vanuit advieswerkzaamheden toe: corporaties vinden groen interessant bv ook voor contact met bewoners, handhaving gevolgen etc. Voor hen is het een middel voor andere doelen.
Anneke heeft een handboek samengesteld voor het vergroenen van ruimte. Dit handboek is gericht op mensen die zelf in hun tuin en huis aan de slag willen gaan.

Het PDD heeft ervaring opgedaan met een project vergroening Openbare en particuliere ruimte. De inzichten hieruit kunnen ook ingezet worden in een café.

Kan vanuit het Waterschap nog een korte inleiding in het café gegeven worden?, toegespitst op Dordt, op de betekenis van groen/blauw voor hun werk?

Overall conclusie is dat een café op 13-3-2019 gehouden wordt. De voorlopige werktitel is natuur in de stad/ de wijk/de straat. We leggen een link naar de verkiezingen van de PS en Waterschap.

Naast het verhaal van Ellen verzamelen we een aantal Dordtse pitches over kleinschalige initiatieven.

Wat kunnen burgers zelf doen? Kansen en moeilijkheden. Het project van het PDD zelf gaf zicht op kansen én moeilijkheden.
Corporaties, Anneke? Dordtse corporatie uitnodigen?
Tiny Forest in Dordrecht?, wie
Steenbreek mogelijkheden? wie?
Geveltuinen?, wie?
Handboek, andere pitches?

Voor is om de voorbereiding van het café overall te beleggen bij JanJ (secretaris PDD), Ellen en Leanne. Cok Sas is beschikbaar voor input en bijdrage. Een lijst van mogelijke pitches kan dan in handen gegeven worden van JanJ, Leanne en Anneke. Conny Taheij is vaste mede-organisator van de PDD-café's.

Onderdeel van de avond wordt een gesprek in groepjes over kansen, mogelijkheden en moeilijkheden voor individuele acties en particuliere tuinen en woningen.

Resultaat van de avond kan zijn:

- Bekendheid met de groen/blauwe opgave van de gemeente inclusief hun werkwijze/discussie in/met de stad en de wijken;
- Checklist aanpak particuliere projecten;
- Via gerichte uitnodiging bouwen aan het netwerk.

Deelname en uitnodigingen gaan ook naar tuincentra, Wellant, politieke partijen, waterschap, andere suggestie zijn van harte welkom.

Verslag co-overleg PDD 20-12-2018, akkoord.

2. Actielijst 24-1-2019.

68. Klimaatgesprekken, van de lijst halen. Monique/Siem laten weten als er nieuws te melden is.

71/77/81/91/96/97/99. Alle punten betreffen café’s. JanJ maakt er een samenvattend overzicht van. Als één punt terug op de actielijst.

103. Avond verduurzamen Big Rivers. Monique en JanJ waren er. Kan een opstap zijn naar Duurzame Evenementen in Dordt.

3. Overzicht café’s die in de pijplijn zitten.

13-3-2019, Klimaat in de stad (Oorspronkelijk klimaatadaptatie), zie verder dit verslag onder 0. Paardenstal Weizigt gereserveerd;

april, Energie, Drechtse Energie, PDD

22-5-2019, Bio diversiteit, Staatbosbeheer, Gemeente, Natuur en Vogelwacht, PDD, Nationale dag bio diversiteit, week van de opening Nieuwe Dordtse Biesbosch, Spuilab 210.

Juni, Vervolg Voedselcafé, Voedsel als medicijn

September, Terugblik verkiezingscafé 2017, wat zegden de politieke partijen toe en wat is er van terecht gekomen? Wat was er beloofd en wat wordt waargemaakt? Voorafgaand de begroting 2020 van de gemeente.

Oktober, Bereikbaarheid, Fietsersbond, PDD, Arij/Rien/William/JanJ, Betreft invulling kadernota mobiliteit

November,Duurzaamheid en bedrijven in Dordt, in vervolg op de Beursvloer, PDD/JanJ, ABN/AMRO, RABO, MVO Drechtsteden.

4. Siem over Kil IV.

Siem blijft Kil IV volgen en houdt ons op de hoogte. Kil IV is voor logistiek bedrijven. Op snippers, totaal 4 ha, mag andersoortige bedrijvigheid komen. Beoordeling gaat van de gemeente naar Drechtsteden-bestuur. Ambtelijke toets ligt bij de omgevingsdienst. Dit kan de mogelijkheid geven bij ongewenste bedrijvigheid bezwaar aan te tekenen tegen een te verlenen bouwvergunning.

De procedures bij de Raad van State (na hun uitspraak) worden door zowel Siem als Milieudefensie niet voortgezet.

5. Jaarrekening 2018, volgende keer.

6. Gebruik Paardenstal Weizigt door PDD (en participerende organisaties): Is onderwerp van gesprek tussen bestuur PDD en Joost en bestuur PDD/Joost/wethouder.

7. Klimaatmars 10 maart 2019.

JanJ doet via de site en het mailadressenbestand een oproep voor deelname. Ook organisaties als Milieudefensie, Fietsersbond en anderen van het PDD doen een oproep. Aanmelden kan bij secretaris PDD. Eind februari wordt bekeken of het aantal aanmeldingen voldoende is voor collectief vervoer. Voor info kan geput worden uit de mail van Jan de Keizer.

8/9. Rondje langs de velden en rondvraag.

Terugblik Klimaatberaad Milieudefensie/PDD. Was een vruchtbare bijeenkomst. Prioriteit lokaal ligt bij de aanwezigen vooral bij Schone lucht, energie en jeugd/jongeren. Gegeven de vele protesten van jongeren/leerlingen overal in Europa kan op dat laatste snel terrein gewonnen. Vraag is uiteraard hoe dat op hun leest gesnoeid kan blijven worden. De bijeenkomst laat wel de kwetsbaarheid van de beschikbare capaciteit zien. Mogelijk kunnen/moeten we er anders naar gaan kijken: een andere tijd, een andere werkwijze, lossere verbanden, meer spreiding met/tussen anderen etc.
Drechtse Stromen heeft er 10 nieuwe energieambassadeurs bij. Super!!!!!!
JanJ mailt tbv het overleg tussen bestuur PDD en Joost (opgavemanager Duurzaamheid) gesprekspunten en het verslag van het vorige overleg rond. De gesprekspunten zijn Jaarplan PDD 2019 inclusief ondersteuning PDD door de gemeente, gebruik/beschikbaarheid van de paardenstal.