Volg ons21-04-2017

Energietransitie in het coördinatieoverleg van het Platform Duurzaam Dordrecht

Het Platform Duurzaam Dordrecht is met een aantal van zijn leden al betrokken bij de Energietransitie Drechtsteden. Om iedereen weer helemaal up to date te laten zijn was Jos Benner uitgenodigd. Het eerste jaar van het project loopt ten einde en moet een agenda opleveren waarmee de energietransitie daadwerkelijk handen en voeten gegeven worden. Volgens Jos zijn er weinig problemen te verwachten bij het benoemen van de korte termijn acties. Ook het eindbeeld, 2050 energieneutraal, is wel duidelijk. Maar met name de tussenliggende periode roept nog vele vraagtekens op. Wat willen we in 2020 of 2023 (Nationaal Energieakkoord) bereikt hebben? En hoe dan? 

Vier keuzes

Er worden 4 elementaire keuzes voorgesteld:

  1. Aardgas gaat worden afgebouwd. Nieuwbouw wordt niet meer aangesloten, bestaande netten worden niet meer vervangen
  2. We gaan af van het gebruik van benzine en andere fossiele brandstoffen
  3. De electriciteit die gebruikt gaat worden moet duurzaam worden opgewekt, er moet een tijdpad komen dat dit realistisch maakt
  4. Bijna vanzelfsprekend maar toch, uitgangspunt is de hoogst haalbare maatschappelijke opbrengst.
     

Drie scenario's bieden bouwstenen die leiden tot een mix van kansen en mogelijkheden in een zgn synthesescenario. In een regioconferentie op 7 juni wordt dit allemaal besproken. Daarna is het aan de besluitvormers van overheden (en bedrijven) om voornemens acties ook daadwerkelijk handen en voeten te geven.

Uit het platform kwam vooral de vraag hoe een versterkte betrokkenheid van burgers gerealiseerd kan worden. Logies want organisaties als Drechtse Wind, Drechtse Stromen, Zon op......maar ook Fietsersbond en Milieudefensie richten zich vaak op wat burgers zelf kunnen. 

Voor allen die de transitie een warm hart toedragen is de zorg dat het 'inclusief' moet worden. Niet alleen voor duurzaamheid maar ook voor economie, ruimtelijke ordening, verkeer/transport/mobiliteit en eigenlijk alle beleidsterreinen.

Het platform wees er daarnaast op dat in de keuzes van dit moment, bv over bedrijfsterreinen als Kil IV of vervoersmodaliteiten, uitdrukkelijk rekening met de toekomstige duurzaamheidsdoelstellingen moet worden gehouden. Een probleem voorkomen is veel makkelijker als het laten ontstaan en er vervolgens een oplossing voor te moeten zoeken. Het Platform heeft overigens bij de ontwikkeling van Kil IV een eigen inbreng en de `Fietsersbond is een gevraagde partner van de gemeenten bij hun vervoers- en mobiliteitsbeleid.

Het besef dat het anders moet is breed maatschappelijk aanvaard. Op 7 juni zien we hoe de energietransitie in de Drechtsteden verdergaat en welke beslissingen van overheid en bedrijfsleven gevraagd gaan worden.

Wordt vervolgd.

Meer weten kijk dan op de site van de Energietransitie. En wil je de hele presentatie nog eens nazien klik dan hier.