Volg ons28-04-2019

Meer met de fiets?

Fietsen is goed voor je lijf en het milieu. Hoe zit het met het gebruik van de fiets in Dordt? Kan en moet dat beter? Het Onderzoekscentrum deed onderzoek en de raad debatteerde erover.

Eerst de resultaten uit het onderzoek van het OCD:

De gemeente Dordrecht werkt aan een nieuw uitvoeringsplan fietsen in Dordrecht voor de periode 2019-2022. Ten behoeve van het opstellen van dit plan wenste de opdrachtgever een goed beeld te hebben van het huidige fietsgebruik van Dordtenaren, hun oordeel over de bestaande fietsinfra-structuur en hun wensen voor verbeteringen. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden zette daarvoor begin 2019 een vragenlijst uit onder het Bewonerspanel van de gemeente Dordrecht.

Fietsen in Dordrecht

BEWONERSPANEL 2019

Conclusies

Op basis van het onderzoek onder het Bewonerspanel trekt het OCD de volgende conclusies:

  1. Het grootste deel van de Dordtse bevolking maakt wel eens gebruik van de fiets voor verplaatsingen binnen Dordrecht. Dit lijkt zelfs te zijn toegenomen sinds de vorige meting in 2013, maar hiervoor houden we een slag om de arm. Dit kan ook komen door de wijziging van de onderzoeksmethode (dat was in 2013 een aselecte steekproef).
  2. Ruim negen op de tien leden van het Bewonerspanel bezitten een fiets die ze gebruiken voor verplaatsingen in de stad. De overgrote meerderheid gebruikt daarvoor nog steeds een gewone fiets, de rest een elektrische fiets die maximaal 25km/uur mag.
  3. De fiets wordt vooral gebruikt om naar het werk in Dordrecht te gaan, om in de vrije tijd de binnenstad te bezoeken en om een sport in Dordrecht te gaan beoefenen. Ook voor het naar school brengen/ halen van kinderen gebruiken meer Dordtenaren de fiets dan de auto. Pas als de bestemming een andere Dordtse wijk is of buiten de gemeentegrenzen ligt, kiest men vaker voor de auto dan de fiets.
  4. Het rapportcijfer voor het fietsen in Dordrecht als geheel ligt op een 6,7. De hoogste score gaat naar snelheid (7,0) en comfort (6,9). De laagste cijfers gaan naar onbezorgdheid (6,1) en verkeersveiligheid (6,0).
  5. De meest genoemde wensen gaan over: verkeersveiligere weginrichting voor fietsers, vaker en langer groen voor fietsers bij verkeerslichten en meer vrijliggende fietspaden/fietsstroken (allemaal genoemd door zo'n 40% van de panelleden). De geuite wensen/knelpunten hebben vaak betrekking op de eigen wijk, of op de binnenstad (wegdek, stallingen, controle diefstalgevoelige locaties). Bewoners van Oud-Krispijn vragen het vaakst om een verbetering. Panelleden uit Dubbeldam uiten het minst vaak wensen.
  6. Gevraagd naar een verbeterde situatie voor fietsers noemt bijna de helft van de respondenten een locatie. Geregeld worden genoemd: Merwedestraat/Oranjelaan, kruising Patersweg/Zuidendijk, Hugo de Groot(plein), Stationsplein, afstelling verkeerslichten op de Krispijnseweg, Buitengebieden (Hollandse Biesbosch en fietspad langs Dordtse Kil) en rotondes in het algemeen.

De vragenlijst werd ingevuld door zowel ruim 400 inwoners uit het stadsdeel Centrum als uit stadsdeel Oost. De overige respondenten komen uit West. De grootste groep valt in de leeftijdscategorie 55+ (ruim 600), de kleinste in de groep onder de 35 jaar (50).

De Raadsgriffie vat de resultaten van de discussie in de raad kort samen in 'besluiten en discussies uit de raad van 23 april 2019'.

Stimuleringsmaatregelen fietsgebruik

De raad heeft unaniem het Uitvoeringsprogramma 2019 van de fietsnota 'Dordt fietst verder!' vastgesteld. Daarin zijn diverse maatregelen opgenomen om het fietsgebruik te stimuleren. Zo komt er onder andere een proef met een fiets-app, waardoor verkeerslichten voor fietsers sneller op groen gaan. Ook komen er meer fietsvlonders in de stad, om fietsen te kunnen stallen.

De meerderheid van de raad kon zich alleen niet vinden in het verlichten van de Bildersteeg, omdat het geen hoofdfietsroute is. Met een amendement van CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks en PVV werd deze maatregel dan ook uit het uitvoeringsprogramma gehaald. De € 95.000,- die daarmee gemoeid zou zijn, wordt nu toegevoegd aan het uitvoeringsprogramma 2020-2022.