Volg ons23-03-2017

Milieudefensie wil Dordtse Kil IV groen houden

Milieudefensie Drechtsteden is tegen de komst van een grootschalig logistiek bedrijventerrein op Dordtse Kil  IV. Deze invulling past niet binnen de veranderde economische situatie rond logistiek en duurzaam transport. Er verdwijnt veel open groene ruimte en bovendien ontsiert de toekomstige bebouwing met name de presentatie van Dordrecht naar de A16. Daar komt bij dat  weinig werkgelegenheid wordt toegevoegd en er al veel leegstand is op bedrijventerreinen in de stad en de regio.
De verkeersdruk en milieubelasting op de A16 en N3 zullen extra toenemen.

Waar gaat het om?

De gemeente verwacht dat het terrein nieuwe werkgelegenheid oplevert. Milieudefensie denkt dat dit minimaal zal zijn en dat het voornamelijk gaat om verplaatsing van arbeidsplaatsen. Door die verplaatsing van bedrijvigheid zullen de leegstand en de verloedering op andere bedrijfsterreinen alleen maar toenemen. In de ingediende zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan gaat Milieudefensie uitgebreid in op diverse onderdelen, zoals onder meer de milieubelasting, de uitstraling langs de A16, de verkeerseffecten, hierna kort samengevat.

Milieubelasting en Verkeer

Milieudefensie vindt dat de verkeerseffecten van een dergelijk groot logistiek bedrijventerrein en de aanpassing van het kruispunt inzichtelijk moeten worden gemaakt en ook een rol moeten spelen in besluitvorming. Er is onvoldoende duidelijkheid in en weging van de effecten van het bedrijventerrein op het wegenneten en woongebieden buiten de locatie. De A16 en N3 leveren nu al een zeer forse milieubelasting (luchtkwaliteit en geluid) op. Het gaat ook om de volksgezondheid in Dordrecht, die al ernstig onder druk staat door de deze drukke wegen.
Aan meer asfalt, als remedie tegen verkeerscongesties, wordt steeds meer getwijfeld.

Uitstraling

Een ander argument is dat de tienduizenden automobilisten, die de stad dagelijks passeren, nog meer het idee krijgen dat Dordrecht een industriestad is. Versterkt door laagwaardige architectuur op de geplande zichtlocaties langs de A16. Onder druk van het willen vergroten van de opbrengsten, is een effectieve groene afscherming gesneuveld.
Een bebouwde Dordtse Kil IV vormt een zeer hinderlijke wig in de belangrijke landschappelijke verbinding tussen het zuidelijk deel van het Eiland van Dordrecht en de Hoekse Waard.

Wieldrechtse Zeedijk als begrenzing van het stedelijk en landelijk gebied

Is Dordrecht niet die gemeente waar het project Golf en Wonen (Belthurepark) is ingetrokken, omdat men het open landschap wilde behouden i.p.v. 'volbouwen'? De bewuste golf- locatie ligt nota bene ten noorden van de Wieldrechtse Zeedijk, zou een woningdichtheid krijgen van max. 3 woningen per hha en uitgebreide groen- en watervoorzieningen in een parkachtige setting. De MER-rapportage voor dit project toonde ook nog eens een milieuverbetering aan voor deze Randstedelijke locatie t.o.v. van niet-bouwen. En met de intrekking van dit golf-woonproject loopt de gemeente grondopbrengsten mis en krijgt een hoge rekening van reeds gemaakte voorbereidingskosten. Kan het inconsequenter?

Economie en Werkgelegenheid

De geplande invulling past niet meer binnen de veranderde economische cijfers rond logistiek en duurzaam transport. Recente cijfers uit de Rotterdamse Mainport wijzen op naar omlaag bijgestelde groeicijfers.
Werkgelegenheidsprognoses worden vaak optimistischer voorgesteld dan de daadwerkelijke cijfers na realisatie.
De nieuw gecreëerde banen zullen grotendeels worden opgevuld door mensen met reeds een bestaande baan.
Hieraan toegevoegd dat een nieuw bedrijfsterrein een concurrent is van bestaande bedrijventerreinen in Dordrecht en de Regio. Leegstand en verloedering dreigt door bedrijfsverplaatsingen binnen de regio.

Vervolg

Milieudefensie zal met andere kritische burgers en groepen met de gemeente overleggen. Verder zullen ze de komende maanden met de politieke partijen een gesprek aangaan over de bedreigingen die de uitbreiding van de KilIV oplevert. Inmiddels hebben dit ook kenbaar gemaakt op RTV Dordrecht. De officiele reactie die al is ingediend is hier te lezen.

Contact

Milieudefensie Drechtsteden:
Monique Mol
Dubbeldamseweg Zuid 115
3314 JC Dordrecht
email: Drechtsteden@milieudefensie.nl
tel. 06 517 310 93
website Milieudefensie Drechtsteden