Volg ons29-09-2017

Samenvatting overleg PDD coördinatiecommissie 28-9-2017 (concept)

Resumé coördinatie- overleg PDD dd 28-9-2017.

Aanwezig: Cok Sas, Conny Taheij, Jan de Keizer, Gert Jan Vogelaar, Rien Val, William Nederpelt

Bericht van verhindering, Anton Reker, Emir Quandus, Saskia den Ouden, Monique Mol, Willy Verbakel.

Een nieuwe voorzitter van Drechtse Stromen.

Gert Jan Vogelaar is de nieuwe voorzitter. Gert Jan is gedurende een groot aantal jaren politiek geweest in Zwijndrecht en ambtelijk actief geweest in de Dechsteden. Naast het voorzitterschap van Drechtse Stromen is Gert Jan vanaf heden ook lid van het coördinatie overleg PDD.

Duurzaamheid verdient de beste krachten en heeft die ook nodig. Gert Jan, van harte welkom en veel succes. Wij zien uit naar een vruchtbare en langdurige samenwerking.

2. Opening, mededelingen en vaststellen agenda.

Avant heeft een offerte uitgebracht voor onderhoud en hosting van de site van Stadslandbouw. Het bestuur is inmiddels akkoord gegaan. Ook het co-overleg stemt graag in.
De organisatie van het Jongerenlab 2017 stuit op problemen. De meeste contacten bij Da Vinci zijn weg. Daar nieuw draagvlak te vinden gaat bijna niet. Hoe dit afloopt is nog onbekend. Wordt vervolgd.
De agenda is verder akkoord.

3. Verslag co-overleg 1-6-2017

Akkoord.

4. Actielijst dd 20-9-2017

36, Conferentie, is geweest zie hieronder.
36a, Input voor verkiezingsprogramma’s van politieke partijen door werkgroepen en aangesloten organisatie: volgende co-overleg bespreken.
38, Groene Parade: volgende keer een korte notitie van Jan de Keizer bespreken.
42, Bijeenkomst organisatie Natuur/Voeding/Gezondheid: in handen van Conny/Monique, Siem en JanJ
47, Functioneren co-overleg, is besproken. Jan de Keizer stelt een aantal vragen op en mailt die voor een reactie rond aan de leden van het co-overleg. Daarna voert hij een gesprek met alle leden. Het resultaat komt eind 2017 in het co-overleg.
48, WDO overleg: Jan Ligtenberg is erbij geweest. De situatie rond kas ‘De Oude Beer is nu duidelijk. Siem gaat uit het overleg om dubbele rollen te voorkomen.
49, Communicatie Drechtse Wind/PDD: William heeft gesproken met Hanneke Kijlstra. Afvoeren.
51, Verantwoording Handelsmissie: Conny stuurt het bestuur een inhoudelijke verantwoording.

5. Stand van zaken communicatie PDD en wenste.

Loopt maar er is nog best wat te winnen.

Rien organiseert een bijeenkomst van het clubje dat zich hiermee bezig houdt.

6. Verkoop aandelen Eneco.

Het PDD heeft kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad dat:

zij tegen verkoop van de aandelen is uit overwegingen van duurzaamheid;
mocht er toch verkocht worden, de opbrengst beschikbaar moet zijn voor duurzaamheid in een duurzaamheidsfonds;
zij de gemeente verzoekt één aandeel aan het PDD over te dragen om als Platform Eneco beter te kunnen blijven volgen, ook na een eventuele verkoop.

Behandeling van dit agendapunt in de gemeenteraad is gepland op 31 oktober as.

Op 24-10 as, 20.00-23.00, is er nog een vergadering van de raadscommissie Bestuur en Middelen. De agenda is nog niet bekend, ook niet of verkoop van aandelen Eneco dan besproken wordt als voor bereiding op de raadsvergadering van 31-10-2017.

Naast het standpunt van het PDD is aan de raad ook een tweetal kritische artikelen over een verkoop gestuurd.

Uit het AD en Den Haag FM bleek dat het in die gemeente spannend wordt of de raad gaat instemmen met de verkoop. Daar is in elk geval een getrapte besluitvorming afgesproken. 5 oktober neemt de oude raad een voorlopige beslissing, het is aan de nieuwe raad na de verkiezingen van maart 2018 om een definitieve beslissing te nemen. Om voldoende partijen te bewegen toch in te stemmen heeft de wethouder Milieu en Financiën toegezegd een aanzienlijk deel van de opbrengst te bestemmen voor duurzame energie. Eea is op deze site van het Platform te vinden.

7. Terugblik Conferentie ‘Dordt doet Duurzaam’, gisteren 27 september.

Het PDD kan terugkijken op een bijzonder geslaagde avond. Mooie opkomst, aantal ‘nieuwe’ gezichten.

In het programma was voorzien in een expliciete reactie door politieke partijen. Wat hebben zij opgepikt, wat kunnen we van hun verkiezingsprogramma’s verwachten? Dit is niet zo expliciet aan de orde geweest. Indruk is wel dat vertegenwoordigers uit de politieke partijen de informatie en standpunten meenemen voor bespreking in eigen kring.

Het PDD heeft daarnaast nog op programma staan om hun opvattingen over duurzaamheid aan politieke partijen kenbaar te maken tbv de verkiezingsprogramma’s. Zie 36a van de actielijst.

De werkgroepvoorzitter van PDD en gemeente werken hun ’flappen’ uit en mailen die naar Jan Janssen. Deze bundelt het tot één verslag.

Het PDD was aangenaam verrast door het aanbod van Frank Sieuwerts van Weizigt om er een duurzaamheid-hub te gaan vormgeven. In de nazit bleek dat ‘tegenstanders’ van de gemeente (Milieudefensie en ‘Stop Dordtse Kil IV, mogelijk anderen??) geen toegang kunnen krijgen tot faciliteiten van een op te zetten hub. Het bestuur PDD gaat eea na bij het college van B&W.

Het PDD ziet kansen in de organisatie van dit soort ‘bredere’ bijeenkomsten. Als onderwerpen werden genoemd:

Voedsel, NVG etc, wij hadden al het voornemen een brede bijeenkomst te beleggen met organisaties op dat gebied;
energietransitie;
Klimaat adaptie;
andere opties…….

Cok prikt een datum voor een terugblik met mensen van de gemeente. Van het PDD zijn hierbij Cok, Jan de Keizer, Anne Mollema, Jan Janssen.

Jan de Keizer regelt een bloemetje voor de inleiders van CroonWolters en Dros. JanJ doet dat voor Rian en Nicole.

Opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande:

Andermaal viel op dat er weinig jongeren waren. Kunnen wij met debating clubs van Johan de Witt en Dalton (en eventueel andere scholen) in volgende te organiseren bredere bijeenkomsten wel meer met deze groep doen?
Gaan we een nieuwjaarsbijeenkomst (mogelijk pas februari) voor alle betrokkenen bij duurzaamheid organiseren. Dit is ooit gedaan en was erg geslaagd.
Is het mogelijk om vanuit het Platform op een of meer dinsdagmiddagen van de Drechtsteden een duurzaamheid-thema te verzorgen en presenteren?

Volgende co-overleg bovenstaand opnieuw bespreken. Hierbij de inhoudelijke opbrengst cq het verslag meenemen.

8. Nieuws uit de werkgroepen voor zover niet boven aan de orde geweest.

Op 26-9 jl is Windenergie aan de orde geweest in de gemeenteraad. Het gaat vooruit maar traag, traag, traag. Deze ‘vertragingstactiek’ ervaren meerdere projecten en initiatieven uit de PDD-gelederen. Het lijkt wel een soort ontmoedigingsbeleid waarbij het voor vrijwilligers die graag willen bijna ondoenlijk is om gemotiveerd te blijven volhouden. Dit punt o de actielijst en bespreken met de wethouder.
In het verlengde van dit punt en ook de terugblik op de conferentie is algemeen het gevoel dat duurzaamheid bij slechts een paar ambtenaren en een enkel collegelid tussen de oren zit. Het zou toch te verwachten zijn dat zo’n prioriteit op een brede draagvlak rekenen kan. Het geeft ook te denken dat, met deze achtergrond, de werkwijze bij het opgaveplan Duurzaamheid tot voorbeeld en uitgangspunt voor de reorganisatie van het gemeentelijk apparaat is. Wordt andermaal een breed draagvlak en inclusief werken weg-georganiseerd?
Op het gebied van Energie is een groot aantal organisaties bezig. Dit gaat ten koste van overzicht en duidelijkheid wie nou wat doet. Op de actielijst, Jan de Keizer komt erop terug.
Drechtse Stromen heeft geparticipeerd in de Monumentendag.
29-9 viert Drechtse Stromen hun eerste lustrum.
Drechtse Stromen en Zon op…… staan binnen kort op de markt van Zwijndrecht en Papendrecht..
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie houdt 4 landelijke bijeenkomsten over de Stadslab Water. Dordrecht was een succesvol project. Een van de bijeenkomsten is hier. Opzet en organisatie is in handen van SCI, gaat buiten het Platform om.
Vandaag, 27-9, is er een bijeenkomst over klimaat adoptie in de gemeente dordrecht. Het gaat vooral over internationaal en het grote gebaar. Platform is niet uitgenodigd. Het is belangrijk dat er meer erkenning komt voor klimaatadoptie op de schaal van de stad en de burger. Dat er iets gebeurd. Voorbeelden voordeze lokale aandacht zijn waterberging in be tuinen en openbare ruimte (Stadslab water gaat daarover) of bv opstaande randen weg bij fietspaden de afvoer van water beter te faciliteren.
Aan het slot van het nieuws uit de werkgroepen komt andermaal naar voren dat samenwerking met de stad en de burger, burgerinitiatieven hoog op de verbale agenda staat van de gemeente maar dat hier in de praktijk nog veel te winnen is. Komt terug en staat op de actielijst van het PDD. Moet het PDD zelf ook niet meer gaan opereren op het niveau waarop zich iets voordoet? Dat kan stadsniveau zijn maar ook de wijk of zelfs de straat zijn.
De afgelopen periode zijn er erg veel bijeenkomsten van het PDD dan wel organisaties die hierbij zijn op een hoop geweest. Een betere afstemming en spreiding zou beter zijn.