Volg ons06-09-2022

Teleurstellend overleg PDD met wethouders over Weizigtpark

Op 18-9-2020 heeft het coördinatie overleg van het Platform Duurzaam Dordrecht zich beraden op de wijze waarop zij hun gesprek met beide wethouders van der Linden en Merx op 31-8-202 gaan inzetten. Onderwerp is de herinrichting van het Weizigtpark en de fietsenstalling aan de zuidzijde van het Station. Onderstaand een kort verslag van beide overleggen.

Aan: PDD coördinatie overleg

Betreft: terugkoppeling overleg gemeente-PDD van gisteren over de herinrichting van het Weizigtpark.

Van: Jan Janssen, 1-9-2022

1. Op 18-8 jl heeft het coördinatie overleg van het PDD dit gesprek voorbereid. Het verslag op dit punt:

Stand van zaken discussie herinrichting Weizigtpark.

Helaas zijn zowel de bomenridders als de fietsersbond afwezig.

Willy heeft eerder overleg gehad met bomenridders, fietsersbond en JanJ. Bomenridders, is zijn indruk, vinden elke actie die leidt tot minder kap prima. John heeft wel support voor collega organisatie Fietsersbond aangegeven.

Fietsersbond houdt vast aan Fietsenstalling aan de Zuidkant en een goede ontsluiting daarnaartoe.

Willy analyseert dat bij de herinrichting (niet de fietsenstalling op zich) waarschijnlijk een stapeling van wensen heeft geleid tot een grotere dan noodzakelijke ingreep in de ‘brede’ infra. Daarnaast dat tussen het begin van de plannen en het definitieve ontwerp een dermate grote tijd zit dat omstandigheden en voorkeuren van mensen zijn veranderd en mensen zich ook niet herinneren hoe het traject gelopen is. Het oponthoud door corona heeft dat allemaal versterkt. Het PDD heeft een gesprek met het college/portefeuillehouders gevraagd om te zien wat er nog allemaal veranderd kan worden. Dat gesprek is opgehouden hangende het zomerreces van een aantal wethouders.

De bewoners hebben hun eigen traject. Ook in overleg met de gemeente.

Het co-overleg is verder van mening dat we moeten kijken wat we leren van dit proces.

Er zitten nog veel meer veranderingen aan te komen mbt het park , voortvloeiend uit de visie Spoorzone. Het Weizigtpark is een stadspark en kent vele gebruikers. Het zou goed zijn als een gebruikersoverleg (breed, ook sporters, bankzitters etc) dat zou kunnen begeleiden. Het park heeft een functie voor meer dan de wijkbewoners.

Tot slot het overall punt van bewonersbetrokkenheid. Dat speelt in een aantal trajecten waar het PDD bij betrokken is. Bij energietransitie hebben we het er vaak over gehad. Is men echt bereid bewoners in stelling te brengen en daar ook de noodzakelijke onafhankelijke ondersteuning voor mogelijk te maken?

  1. Het overleg met de wethouders vd Linden en Merx.

Hier waren aanwezig: Rik van der Linden en Marc Merx (wethouders), ambtelijke adviseurs (Aafke Nijenhuizen, Oege Oevering, Jan de Geus), PDD (met Willy Verbakel, Jan Janssen, de Bomenridders (Willibrord Weijmar Schultz, Dirk van Burgel, Fietsersbond (Niek Fraterman)),

Het overleg was teleurstellend.

Het college heeft al aangegeven in de beantwoording van vragen van een aantal fracties het herinrichtingsplan onverkort te gaan uitvoeren. Alleen een andere beslissing van de raad kan dit veranderen. De raadscommissie bespreekt de herinrichting opnieuw op 6 september. De raad doet dat een week later, op 13 september.

Willy heeft gepleit voor tijd om te kijken of en waar nog ruimte zit voor aanpassing van de plannen. Dat kan ook door verschillende onderdelen van het plan los van elkaar te bekijken. Zo zou bij voorbeeld de fietsenstalling sneller kunnen dan de andere onderdelen. Het is niet raar dat plannen uit een proces dat loopt vanaf 2015 zeven jaar later nog eens tegen het licht gehouden worden.

Niek Fraterman houdt vast aan het steeds door de fietsersbond ingenomen standpunt van realisering van de fietsenstalling en daarmee samenhangende infrastructurele aanpassingen voor de bouwfase en de definitieve ontsluiting.

De bomenridders vinden het herinrichtingsplan een goed plan. Het is in hun ogen een kwaliteitsimpuls voor de stad die gerealiseerd moet worden. Mogelijk worden er zo’n 20 bomen minder gekapt dan in het oorspronkelijke plan. Deze reductie is, volgens hen, tot stand gekomen door hun interventie. De weerstand tegen het plan is een gevolg van slechte communicatie over het plan en gebrek aan kennis bij vele ondertekenaars van de petitie.

Volgens Jan Janssen geeft het geen pas om tegenstanders te framen als slecht geïnformeerde bewoners die zo nodig ergens tegen moeten zijn. Hij denkt dat de voorstanders (wie zijn dat eigenlijk behalve de oude raad en de bomenridders) minstens zo goed/slecht weten wat de plannen inhouden. Net als vertegenwoordigers van de bomenridders heeft hij ondertekenaars van de petitie gesproken. Bij de bomenridders waren dat kennelijk mensen die vonden dat, als ze beter wisten wat de plannen inhouden, ze de petitie niet zouden hebben ondertekend. Bij de mensen die Jan Janssen gesproken heeft was dat duidelijk omgekeerd.

De wethouders geven nogmaals aan dat de raad aan zet is.

De wethouders hebben op 31-8-2020 ’s middags ook gesproken met representanten van het bewonersactie comité. Zij zitten er veel strakker in en willen een complete heroverweging van het plan.