Volg ons04-03-2021

Verslag coördinatie overleg Platform Duurzaam Dordrecht 25-2-2021

Het coördinatie overleg van het Platform is ons 'parlement'.

Het coördinatie overleg van het Platform is ons 'parlement'. Verschillende duurzaamheidsorganisaties en inwoners met een duurzaam hart zitten erin. Het Platform staat voor samenwerking met en ondersteuning van initiatieven van particulieren, ondernemers, instellingen, overheid en andere organisaties om duurzaamheid en duurzame ontwikkelingen in Dordrecht te bevorderen.

Verslag PDD co-overleg 25-2-2021

Aanwezig: Cok Sas, Jacqueline van den Bergh, Monique Mol, Rien Val, Siem Stehouwer, William Nederpelt, Willy Verbakel, Marco Brand, Jan Janssen

Afgemeld: Conny Taheij

KLIMAATALARM

Monique presenteert de stand van zaken over het Klimaatalarm in Dordrecht 14 maart as.

In Dordt vanaf 14.00 in Weizigt, max 100 personen bij 10 begeleiders.

Landelijk is er vanaf 14.30 een livestream.

7-3-2021, zijn ze gast bij Ben Corino op de RTV Radio

Op de website van het Platform Duurzaam staat uitgebreidere informatie.

2. Zichtbaarheid.

JanJ inventariseert filmpjes die beschikbaar zijn

Advertenties wijkkranten akkoord. JanJ maakt schema met onderwerpen en wie tekstjes aanlevert.

Stukjes op de site: Ook hier onderwerpen en schrijvers ‘opdracht’ geven.

3. Inventariseren ‘kleine’ groen/blauwe initiatieven. JanJ overlegt met Oege over vervolg, bedoeling en aanpak. Dan terug naar co-overleg. Daarna eventueel achterban inschakelen.

4. Rondje langs de velden.

Jacqueline:

 • Kleine Rug/IVN heeft even geen activiteiten wegens corona. Bouwt wel verder aan de logeerhuisjes.
 • Toekomst grote nationaal park (Haringvliet, Biesbosch, kinderdijk) komt in de raad. Mooi onderwerp om een keer iets in PDD verband over te organiseren. Wat betekent het voor de Merwelanden, de Hollandse Biesbosch, de Biesbosch? Blijft de organisatie democratisch controleerbaar?, wat is de rol van en ruimte voor burgerinitiatieven?
 • Jacqueline bekijkt of er een digitale avond georganiseerd kan worden met een aantal spelers bij dit onderwerp.
 • Behandeling nu betreft de aanvraag voor de status Nationaal Park.

Marco:

 • Voedsel van dichtbij gaat een subsidieaanvraag bij de provincie doen.
 • Wil ook een keer een fietsroute organiseren. Let op: Er loopt al een initiatief vanuit PDD/DOB.
 • Voedsel van het eiland vindt al zijn weg naar de voedselbank
 • Hoe meer naar de consument op het eiland wordt onderzocht.

Het PDD biedt ondersteuning aan Marco en Conny aan.

Het stukje in het AD over 16 boeren die al iets doen op het eiland klopt niet. Waarschijnlijk een actie van Robert op basis van onjuiste info.

Siem:

 • Heeft een mooie actie op touw gezet rondom bomen. Hj maakt hier volgende wek een stukje over en mailt dat naar JanJ. Die zet het op de site. ook voor de nieuwsbrief die Jacqueline in de maak heeft. Willy mail Siem een korte reactie/aanvulling op de mail van Ary vd Stelt.
 • De nieuwe welstandsnota bevat passages over groen. De welstandscommissie gaat niet over groen. Bij het oordeel over gebiedsontwikkelingen is groen en bomen wel van groot belang als structurerend element. (zie ook mail Ary)
 • Is nog steeds in discussie over bouwvergunningen op Kil IV en heeft een gesprek gehad met wethouder Sleeking.

Willy:

 • Bouw windmolen Crabbegors wordt verder voorbereidt en gaat in principe van start Uitslag van het hoger beroep wordt niet afgewacht.
 • DE gaat wat langer nadenken over meer ruimte voor energieopwekkende groen mogelijkheden. Het huidige collegeprogramma biedt geen ruimte. Beter is te anticiperen op een nieuw college en collegeprogramma.

Rien:

 • Gesprek DE/DS/PDD met Rik is eind maart. Rien organiseert een voorbespreking.
 • Het alertgroepje energie heeft een brief geschreven aan de raad. Bespreken we in het eerstvolgende bestuur en co-overleg.
 • DS heeft een hernieuwde website, complimenten aan William.
 • DS organiseert 18 maart een digitale discussie over het warmtenet, met HVC, Cok is voorzitter. Rien stuurt JanJ uitnodiging, die plaatst dit op de site PDD

William:

 • Hoe gaan we zorgen dat er verhaaltje van alle goeds dat we doen op de site komt. JanJ vraagt Conny of zij ideeën heeft en agenderen voor volgende bestuur en co-overleg.
 • De Fietsersbond maakt landelijk een inventarisatie van wensen tbv een nieuw regeerakkoord.
 • De Fietsersbond laat een aantal filmpjes maken. Die kunnen ook op de site van het PDD. Dit deel is in handen van William.
 • Fietsersbond maakt een interactieve kaart waar inwoners kunnen aangeven waar ze nietjes zouden willen hebben.

Cok:

 • Binnen de wereld van de waterschappen staat de komende tijd een discussie te wachten over de verdeling/spanning natuur/agrariërs/stad. Wat is voor ie en wie betaalt wat?

4/5 Verslagen en actielijst: geen opmerkingen

6. Rondvraag: geen