Volg ons02-12-2020

Verslag coördinatieoverleg Platform Duurzaam Dordrecht 26-11-2010

Het coördinatieoverleg van het Platform is ons 'parlement'. Hierin zitten alle groepen, verenigingen en stichtingen die aangesloten zijn. Het mooist zou zijn dat elke duurzaamheidsgroep in onze stad mee zou doen. Hier werken we aan.

Verslag MS-teams coördinatieoverleg PDD26-11-2020

Aanwezig: Cok Sas, Monique Mol, Conny Taheij, Leanne van Diggelen, Jacqueline van den Bergh, Rien Val, William Nederpelt, Willy Verbakel en Jan Janssen

Afmelding: Emir Quandus, Oege Oevering en Jan de Keizer.

1. Verslag co-overleg 15-10-2020: akkoord

TK: Verslag bestuur PDD 12-11-2020, er was een verkeerd verslag toegevoegd, het goede zit nu als attachment bij de mail.

2. Actielijst 21-10-2020

120. Afspraak Jeroen Put, eerst met bestuur dan in het co-overleg, JanJ

122. Kunstproject water van Nico Parlevliet, JanJ informeert naar de stand van zaken.

128. Cursus klimaatgesprekken: 9 deelnemers, wordt ZOOM-workshop voorbereid, Leanne zet een bericht op de site en Facebook

130. Dordt Duurzaam site: Conny vraagt nog bij Jan Schalk na.

Overig blijft ongewijzigd.

3. Hoe verder met het PDD?

Rode lijn door alle opvattingen is:

 • Meer aandacht voor inhoud en gesprek/debat/bevraging, inspiratie
 • Maat van alle dingen is de vraag waarom mensen deelnemen, wat halen ze eruit, wat is interessant voor ze, waarom zouden ook nieuwe deelnemers aanhaken en blijven?
 • Versterk ontmoeting, dat vraagt een andere opzet, inhoudelijke thema’s en open avonden (ergens tussen café en huidige co-groep PDD in?)
 • De vaste kern zou moeten worden uitgebreid. Peggy volgt Frans op bij het IVN/KNNV. Zij was eerder bij het Platform betrokken. Heeft zij er nog zin in? Voedsel is haar ding.
 • Voor ‘huishoudelijke’ dingen moet minder ruimte/minder frequent/via MS teams ruimte worden gemaakt voor zaken die inhoudelijk moeten worden ingevuld.
 • Wel kunnen ook organisatorische vragen voor allen interessant zijn bijv hoe ledenwerving, hoe burgerrepresentatie, ervaringen met de gemeente
 • PDD blijft mooie gesprekspartner voor wethouders/programmamanager(s)
 • Kunnen wij contacten leggen met Platforms (in wording?) in andere Drechtsteden gemeenten?

Cok vat samen als lijn voor volgend jaar:

 • Cafés houden als dat kan
 • Co-overleg met lagere frequentie, bijv 4 keer zoals in huidige vorm en 4 keer uitsluitend thematisch/inhoudelijk
 • Agenda omgooien, beginnen met de inhoud en info uitwisseling, aan het slot de verslagen en actielijst
 • Het bestuur komt volgende bijeenkomst met een voorstel.

4. Verslag overleg wethouder/programmamanager/bestuur PDD.

 • ENECO-gelden: afgelopen raadscommissie is afgesproken dat de business cases een maatschappelijke kosten-baten analyse zullen bevatten.
 • De casus zelf zullen ergen eerste kwartaal 2021 openbaar worden.
 • De gemeente gaat kennelijk de komende jaren meer inzetten op energiebesparing m.n. via communicatie daarover. Dat betekent dat DS/DE/PDD moeten zijn voorbereid daar een rol in te spelen en er klaar voor moeten zijn. Willy organiseert en overleg Willy/Gert Jan Vogelaar/Cok Sas.
 • Twee vragen spelen in het overleg zeker: Hoe komen van top down naar bottom up en wat is de rol van DS/DE/PDD in zo’n aanpak en zijn die er klaar voor?
 • We stemmen onze inhoudelijke bijeenkomsten af met de inhoudelijke en procedurele agenda van de gemeente. Werk met werk, actualiteit, beïnvloeding.
 • Eerstvolgende overleg met wethouder Duurzaam is wethouder Stam erbij (groen/water/voedsel etc)
 • Conny mail de sheets van een presentatie van Royal Haskoning bij de gemeente rond.

5. RIB circulair: voor kennisgeving aangenomen.

6. Klimaatmars, 14 maart 2021.

Voorbereidingen lopen. Er is een landelijke klimaatcrisiscoalitie.

In Dordt is de coördinatie vooralsnog in handen van Monique, Jan de Keizer en Tristan.

Leanne geeft contactgegevens van de jongerenraad aan Monique door.

Het PDD is uiteraard een lokale deelnemer en partij.

7. Website.

Is klaar en wordt tijdens de vergadering gelanceerd.

Nieuwsberichten gaan bij voorkeur via de site en de daaraan verbonden nieuwsberichten. Bij spoedeisende berichten gaat een directe mail uit en tegelijkertijd plaatsing op de site.

Cok meldt op 20.43 uur dat de eerste nieuwsbrief bij hem binnenkomt

William mailt nog een keer rond aan de contentbeheerders dat zij nieuws, afspraken, data etc. op de site moet zetten. Jacqueline kan als er voldoende nieuws is weer een nieuwsbrief maken (5 items).

Groot applaus voor William en Jacqueline!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leanne gaat over ‘haar’ onderwerpen (Klimaatcursus, steenbreek, geveltuintjes ea) stukjes op de site plaatsen.

8. Rondje langs de velden.

Leanne heeft in aanvulling op wat zij al eerder vertelde over klimaatgesprekken:

 • Weizigt wil gaan werken met een programmaraad om beter te kunnen aansluiten op de wensen uit de stad. Zij komt volgende keer met een voorstel. Het PDD is uiteraard in voor deelname.
 • De uitvoering van operatie Steenbreek wordt coronaproof gemaakt. het loopt prima. Weizigt zoekt wel steeds een circulaire oplossing voor de tegels die dat oplevert. Wie heeft uitvoerbare voorstellen?
 • Steenbreek gaat ook werken met een tuincoach. Deze gaat mensen ondersteunen bij de inrichting van hun tuin.
 • Zoals eerder in dit verslag: Leanne gaat haar projecten op de site en Facebook zetten.

Conny:

 • Voedsel ca: Is met Marco bezig een subsidievoorstel voor de provincie op te stelen voor voedsel. Gaan dat ook voor Maatschappelijke initiatieven van de gemeente doen. Wie heeft ervaring op dit punt en kan hulp bieden. Voorstel is dit in een overleg Conny/Marco/Cok/Emir/JanJ te doen (Conny geef jij even aan wanneer dat zou moeten, dan regel ik dat).
 • Raadsbijeenkomst Voedsel van 7-12 is uitgesteld.

William:

 • Fietsersbond heeft een reactie gegeven op de uitbreiding A15.
 • Willy overlegt ook met gemeenten over plaats voor wind en zon. Hij neemt in deze gesprekken ook andere duurzaamheid aspecten, waar onder het fietspad F16, mee. Speelt nu met name rond Kijfhoek.
 • Heeft een artikel van Conny over de Prins Clausbrug bewerkt voor de site van de FB en PDD

Rien:

 • Binnen DS heeft Lillian zich als adviseur teruggetrokken, zo ook Rene de Jong. De kracht van DS om de plannen van de gemeente mee vorm te geven en uit te voeren is onderwerp van het overleg Willy/Gert Jan/Cok, zie eerder
 • In HIA zijn mensen ook bezig een Platform op te richten. Dit kan mogelijk tot steun en contact over en weer leiden.
 • In Zwijndrecht is Ifor al bezig voor DS.
 • De gemeente Dordrecht overlegt met Green Choice over Crabbehof. Is hier nog iets van te maken na de recente weinig succesvolle aanpak? Zit DS aan tafel om ervaringen en inbreng te leveren?
 • DS/DE hebben met Dion van Steensel van HVC gesproken over de warmte transitie. Rien. vul jij dit deel aan?
 • Siem heeft een mailtje gestuurd over een aanbod van het Regionaal Energieloket aan hem (als bewoner) voor een offerte voor voerisolatie en spouwmuur isolatie. Gemeente biedt ook cadeaubon van € 70,- aan voor tochtstrips. Rien heeft op de mail van Siem gereageerd:

Ja, dit is de uitvoering van de RRE, de Regeling Reductie Energiegebruik. November 2019 heeft het Rijk deze regeling over de schutting bij de gemeenten gegooid, om hen aan te sporen energiebesparing te stimuleren. Dordrecht heeft hiervoor 4500 x 90,- gehad, met de bedoeling met 4500 mensen contact te hebben, die dan allemaal een voucher kunnen krijgen van 70,- voor energiebesparende maatregelen. De gemeente probeert dat langs verschillende wegen te bereiken: o.a. met acties van het Energieloket. Ook Drechtse Stromen heeft een afspraak met de gemeente om in Dordrecht West (Krispijn, Wielwijk, Crabbehof) mensen te bereiken. Dat lukt nog niet zo erg, maar we doen ons best. Intussen is een aanvraag voor de tweede ronde in 2021 onderweg.

Willy:

 • Rechtbank Den Haag heeft uitspraak gedaan inzake Krabbegors. Alle bezwaren zijn ongegrond verklaard.
 • In gesprekken in de regio trekt DE op met natuurorganisaties in de zoektocht naar locatie voor wind en zonne-energie. Die hebben vaak het liefst geen locatie maar zijn behulpzaam en partij bij het zoeken naar minst schadelijke locatie. Mooie aanpak.

Monique verzucht dat zij blij zal zijn als het moment aanbreekt dat er weer meer kan.

Jacqueline heeft mooi nieuws over de Kleine Rug. Zij hebben hun verhuurmogelijkheden uitgebreid. Binnen beperkingen kan er nog steeds verhuurd worden en gebeurt dat ook. Met name de vraag naar winterkamperen neemt toe.

Haar commissie bevindingen over business cases ENECO gelden staan daar al.

Cok heeft als nieuws dat het waterschap al 70% energieneutraal is. Dat was de easy part. Over de overige 30% wordt nu nagedacht. HVC is gesprekspartner voor bv windenergie.

Anne en Cok gaan bij het waterschap ook meer aandacht vragen voor burgerbetrokkenheid.

Jan Janssen, 27-11-2020