Volg ons14-04-2021

Verslag PDD coördinatie overleg 8-4-2021, stadsecoloog Sjoerd Dirk Fiaschi was te gast

Het coördinatie overleg van het PDD is het 'parlement' van de Stichting. Duurzamen enthousiaste inwoners van de stad zitten er in. Deelnemende organisatie hebben er een vertegenwoordiging. Hier wordt bepaald wat het Platform doet.

Verslag PPD coördinatie overleg 8-4-2021, digitaal.

Aanwezig:

Cok Sas, Sjoerd Dirk Fiaschi-van der Est (stadsecoloog, agendapunt 1), Caroline van der Mijle (gast, inzet078, houdt volgende keer een pitch), Leanne van Diggelen, Jacqueline van den Bergh, Conny Taheij, Oege Oevering, Willy Verbakel, Rien Val, Siem Stehouwer, William Nederpelt, Emir Quandus (gedeelte), Jan Janssen

Afgemeld: Monique Mol

 1. De floor is voor de stadsecoloog, Sjoerd Dirk Fiaschi-van der Est.

De slides van de presentatie van Sjoerd Dirk kunnen worden opgevraagd bij de secretaris.

Sjoerd Dirk verwijst in zijn presentatie naar de omgevingsvisie 1.0 Ook die kan worden opgevraagd.

In vervolg op de presentatie kwam aan de orde:

 • Bomen/bossen wordt op een aantal plekken in het duurzaamheidsbeleid genoemd. E is ook een bomenoverleg met stakeholders in de stad. 29-4 as is er een bijeenkomst.
 • Glijdende oeverkanten verdient de voorkeur voor harde overkant. Dit wordt gerealiseerd waar dat kan. In het Sterrenburg park kon dat in de vernieuwing worden meegenomen. Kansen liggen daar waar werk met werk gemaakt kan worden.
 • Ecologie wordt met advies en lobby het bestaande beleid en uitvoering ingebracht. Het is nog niet zo dat er vanzelfsprekend ruimte en geld voor is.
 • Het Meerjarenonderhoudsprogramma zitten kansen. Oege brengt dit bij het Platform in zodra het vrijgegeven wordt.
 • Ook de groen/blauwe opgave vraagt toeneemt aandacht voor dit aspect in het gemeentelijke beleid.
 • In het groenprogramma van de gemeente (trekker Oege) wordt een claim voor groen/blauwe investeringen in de bestaande stad neergelegd. Tot en met het jaar 2026. Zo’n 9 ton per jaar. Er wordt dus gezocht naar structurele dekking voor kosten. Verder wordt zoveel als mogelijk bij de bestemming van de ENECO gelden meegelift. Groen/blauw bij gebiedsontwikkeling.
 • Het groenonderhoud in de gehele stad is geregeld op basis van beeldbestekken. Ook hier wordt gekeken naar een grotere impact op biodiversiteit. Aanpassen van de maaifrequentie in delen van de stad. Gepoogd wordt eventueel mindere uitgaven binnen de beleidssector voor een andere aanpak te behouden.
 • Bij Amstelwijck ontwikkeling was de discussie voor het Refaja gebied te laat. Hier is nog relatief weinig biodiversiteit/ecologie terug te vinden. Bij de aanbestedingsbestekken van Amstelwijck midden is het al veel beter. Het is allemaal relatief nieuw, het is soms trekken en duwen maar er wordt wel serieus op ingezet.
 • Bewoners worden gestimuleerd groenere tuinen te maken. Leanne heeft een aantal projecten hiervoor onder haar beheer.
 • Het PDD heeft een par jaren geleden het Project ‘Water in de stad uitgevoerd.
 • Willy vraagt of de keuze tussen rood en groen/blauw/ecologie in ontwikkelingen ook zo sterk vóór groen/blauw en ecologie is dat plannen voor woningbouw niet doorgaan als dat aspect onvoldoende gewaarborgd is. Sjoerd Dirk verwijst naar het omgevingsplan Schil West waar dit nadrukkelijk aan de orde komt. Binnen de mogelijkheden van de bestaande bebouwing wordt gezocht naar een uitbreiding van groen in de openbare ruimte van zo’n 10% nu naar streven van 40%. Verwachting is dat dit in de toekomst steeds aan de orden zal komen. Ook voor Binnenstad, Krispijn etc zou zo’n aanpak volgens Willy er moeten komen.

Voor het vervolg is afgesproken:

 • Het PDD krijgt de omgevingsvisie 1.0 en toetst deze op hun kijk op biodiversiteit, bomen en groen/blauw.
 • Terugkoppeling bomenoverleg van 29-4-2021
 • Oege brengt het groenprogramma naar het PDD zodra dat vrijgegeven is.

het co-overleg bedankt Sjoerd Dirk voor zijn presentatie en bijdrage aan de discussie. De samenwerking krijgt ongetwijfeld een vervolg.

2a. Zichtbaarheid PDD.
 • Het PDD gaat geen advertentieruimte kopen in de wijkkranten.
 • JanJ maakt een lijstje onderwerpen en personen voor interviews waarover een kant en klaar artikel gemaakt kan worden dat aan Dordt Centraal en AD/Dordtenaar wordt aangeboden.
 • Zijn er onderwerpen die specifiek in bepaalde wijken spelen dan zijn dat onderwerp voor betreffende wijkkranten. Drechtse Energie heeft via Jacqueline twee artikelen in de wijkkrant van Crabbehof gehad.
 • Caroline wijst op de mogelijkheden van Via Cultura.
 • JanJ buigt zich ook over het maken van blogs.
 • JanJ kan vis contacten bij de programmaraad RTVD daar onderwerpen aanbrengen. Dit gebeurd al maar kan gestructureerder. Maar dan moten anderen dat ook wel melden aan hem.
2b. Digitale discussie vorm:

Kan een mogelijkheid zijn maar niet nu, er zijn al zo veel digitale bijeenkomsten en vergaderingen. Bezien of dit gestart kan worden na de zomer. Hangt ook af van het corona vervolg.

3. Overleg PDD/DS/DE met wethouder

Cok, Willy en Rien koppelen terug.

 • Gemeente gaat vanaf nu pas monitoren hoe de progressie van de uitvoering is. Leidt in 2022 tot zicht op de haalbaarheid van doelstellingen in 2030. Dan pas wordt ook gekeken naar eventuele aanvullende acties.
 • De inzet van de ENECO gelden op het gebied van energietransitie wordt, naar het ernaar uitziet, teleurstellend.
 • Het PDD/DS/DE gaan een pilot maken a la funderingsaanpak gericht op particuliere woningbezit. De pilot moet info opleveren over wat werkt,wat je zeker niet moet doen en welke belemmeringen opgeruimd moeten worden.
 • Het PDD-cooverleg blijft geïnformeerd over de voortgang.
4. Rondje langs de velden.

Jacqueline:

 • 14-4 is er een digitale bijeenkomst van Stichting De Stad over bouwen met groen. Staat op de PDD site
 • Volgende co-overleg komen mensen van Parkschap, over effecten van NL-Delta

Leanne:

 • heeft de workshop levendige tuinen op 24 en 29 april op de website gezet
 • Dordt Schoon ws een succes. 500 mensen deden mee.
 • De tuincoach is gestart. Er zijn al 40 aanvragen.

William:

 • bezoekersaantal van de site sinds 1-2-2021: 2700, mooie score
 • September is de maand van de verkeersveiligheid, FB is dan actief.
 • Inschrijving voor deelname aan Ronduit Dordt is geopend
 • De VN duurzaamheidsdoelen zijn een mooie ingang voor artikelen en interviews. Het verbreedt de inzet van het PDD.

Conny:

 • Vervolgd Oege op de inventarisatie van wanden van gemeente panden die groen gemaakt kunnen worden met de vraag of de parkeergarage Energieplein in de inventarisatie zit. Die zit er, meldt Oege, in.
 • Complimenten voor de organisatie van Klimaatalarm. Het co-overleg deelt dat en brengt dat met dit verslag over.

Emir:

 • Klimaatalarm was inderdaad een succes. Het is ook financieel afgehandeld.

Alle inbreng van de overige deelnemers aan het overleg is in voorgaande punten aan de orde geweest.

5. Alertteam.

DS/DE schrijven een reactie, stemt het bestuur PDD in dan doen ze mee met reactie. DS/DE bekijken of Alertteam ergens kan aansluiten bij de pilot. Inhoudelijk is een belangrijk punt dat voorkomen moet worden dat inwoners uit delen van Dordt die voorlopig niet in aanraking komen met het warmtenet in de wachtstand gaan staan. Adagium is dat er gedaan moet worden, wat er kan. Gaan mensen iets aan hun huis doen, bekijk dan of gelijk energiebesparende maatregelen meegenomen kunnen worden.

6.Verslag 17-2-2021: akkoord
7. Actielijst 28-3-2021: geen opmerkingen.
8. Rondvraag: geen.