Volg ons02-11-2019

Vervolg verkiezingscafé op 16 oktober 2019

Vervolg Verkiezingscafé Platform Duurzaam Dordrecht

Op 16 oktober 2016 is een vervolg geweest op het verkiezingscafe van het Platform Duurzaam Dordrecht dat op 7 maart 2018 werd gehouden aan de vooravond van de verkiezingen van de gemeenteraad.

De opbrengst van het verkiezingscafe is tegen het licht gehouden. Er zijn concrete afspraken gemaakt om de betreffende onderdel verder te brengen.

Het Platform inventariseert per kwartaal wat de stand van zaken is.

Energietransitie: Tafel 1: VVD, Groen Links, Verenigde Senioren Partij, voorzitter Willy Verbakel (Platform), aantal inwoners van de stad.

De opbrengst van het verkiezingscafe van 7 maart 2018 op dit onderwerp:

De samenwerking tussen burgerinitiatieven, NGO’s, VVE, corporaties en overheid moet versterkt worden. Dit wordt in een overeenkomst vastgelegd. Burgerinitiatieven als Drechtse Stromen, Drechtse Energie kunnen een veel sterkere rol vervullen in de energietransitie en moeten daar ook de ruimte voor krijgen.
Er moeten pilots komen in alle wijken.
De gemeente moet over het goede voorbeeld geven. Hun gebouwen moeten zo snel mogelijk energieneutraal. Op hun daken overal waar mogelijk zonnepanelen.
In het café meldde zich ter plekke 5 nieuwe energieambassadeurs.
Alle partijen zijn het erover eens dat de Dordtse samenleving breed moet worden betrokken bij de energietransitie en daarvoor ook de ruimte, faciliteiten en ondersteuning moeten krijgen.
Mensen met een kleine beurs worden extra ondersteund

De afspraken gemaakt op 16-10-2019:

Frans-Bauke van der Meer, Rene de Jong, Rien Val, Johan Bogerts houden de vinger aan de pols.
Er moeten meer pilots komen en uitgevoerd worden.
De gemeente geeft het goede voorbeeld met haar eigen gebouwen en de gebouwen waar zij invloed op heeft (onderwijs, sport).
Aan de slag, maak een revolving fonds.
Het is zaak de inwoners van Dordt meer te betrekken bij…..en mee te nemen in het transitieproces, wat gaat er voor hen veranderen, welke vragen hebben zij etc
Benut elkaars netwerken hiervoor.
Help de energieambassadeurs
De wethouder verzocht ideeën en tips om een (fysiek) energieloket vorm te geven zodat inwoners ook daadwerkelijk bereikt worden.
Betaalbaarheid, met name voor minder draagkrachtigen, is een door allen gedeelde zorg.

Groen, voedsel en water: Tafel 2: Beter voor Dordt, D’66, Partij vd Dieren, voorzitter Cok Sas en aantal inwoners

De opbrengst van het verkiezingscafé van 7 maart 2018 op dit onderwerp:

De komende raadsperiode krijgt het onderwerp voedsel meer aandacht. Er komt een plek voor het voedselbos en er komt meer ‘eetbaar’ groen in de wijken.
De lokatie voor het voedselbos kan al dan niet in combinatie met een park.

De afspraken gemaakt op 16-10-2019:

De korte keten komt op de agenda van de gemeente
Dit gaat door het zoeken naar en aanbieden van lokaties.
Beschikbaar stellen voor geld om projecten te kunnen starten.
Er moeten doelen en instrumenten worden ontwikkeld om op lokaal niveau resultaten te boeken bij voedsel en de korte keten.
Volgend voorjaar moet er een voorstel op tafel liggen.
Dit onderwerp is in handen van David Schalken, Conny Taheij, een vertegenwoordiger van Drechtstadsboer, Volkstuinen en Voedselbos.
Het PDD gaat na wie van Drechtstadsboer, Volkstuinen en Voedselbos aan tafel gaan zitten.

Schone Lucht en Mobiliteit: Tafel 3: CU/SGP, PvdA, voorzitter William Nederpelt, aantal inwoners van de stad.

De opbrengst van het verkiezingscafé van 7 maart 2018:

Het vervoer in de stad wordt zo georganiseerd dat het zo weinig mogelijk belasting voor omgeving en lucht veroorzaakt. Hier komt een stevige plan voor. Het langzame verkeer, fietsers en voetgangers, gaan in principe voor het overige verkeer.
Bij een afsluiting van de Krispijntunnel als ontmoediging om per auto naar de Binnenstad te gaan werd ‘men’ wat voorzichtiger. Maatregelen prima, maar wel met oog voor effecten op de economie.

De afspraken gemaakt op 16-10-2019:

Binnen de Singel is het streven naar fosielvrij vervoer.
Gebruik van de auto in de Binnenstad, zoeken naar mogelijkheden om dit uit te faseren.
Hoe bereiken we gedragsverandering voor minder en andere mobiliteit.
Houdt met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zo veel mogelijk rekening met minder en andere mobiliteit, bv door lokatie keuze, faciliteren milieuvriendelijk vervoer etc.
Trekker voor dit onderwerp zijn Alexander Jansen, Hanneke Kijlstra, Siem Stehouwer.

Circulair: Tafel 4: CDA, SP, Gewoon Dordt, voorzitter Conny Taheij.

Er was op 7 maart 2018 geen tijd meer voor de onderwerpen circulair.

De afspraken gemaakt op 16-10-2019:

De gemeente heeft een startnotitie in voorbereiding. Deze is vierde kwartaal 2019 gereed.
Er komt een brede werkconferentie waar verschillende partners en bewoners in de stad het onderwerp bespreken en afspraken maken over een vervolg. In handen van Conny Taheij.
Wethouder van der Linden gaat/laat bekijken waarom het MVO bedrijven overleg is opgehouden en hoe dat weer tot leven kan worden gewekt.

Geld, wie gaat dat betalen?

Hier was geen aparte tafel voor op 16-10-2019.

De opbrengst van het cafe an 7 maart 2018 was:

Er is overeenstemming dat energietransitie moet en er substantieel geld voor moet worden vrijgemaakt.
Bij een eventuele verkoop van de aandelen Eneco gaat een belangrijk en groot deel naar energiemaatregelen.
Mochten de aandelen niet verkocht worden dan zal de gemeente op andere manieren middelen moeten vrijmaken, de OZB is een van de weinige mogelijkheden voor de gemeente.
De maatregelen moeten zo worden ingericht dat energie-armoede wordt voorkomen.

Binnenkort is een bericht van de gemeente te verwachten waarin de richting van de bestemming van de verkoop van de Eneco aandelen wordt aangegeven.