Volg ons03-07-2019

Wat gaat de gemeente Dordrecht doen aan het Deltaplan Biodiversiteit?

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

1 Inleiding

Binnen het Groene Platform, bestaande uit de natuurverenigingen, Natuur- en Vogelwacht Biesbosch, Groei en Bloei, Milieudefensie, IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid en de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging), in Dordrecht wil men graag meer weten over de plannen van de Gemeente Dordrecht in het kader van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Er lijkt een groeiend bermbewustzijn te ontstaan. Het inzaaien van de berm aan de Baanhoekweg is daarvan een voorbeeld, maar geeft gelijk aan dat deskundigheid bij het uitvoeren van maatregelen lijkt te ontbreken. Positief is het aansluiten van de Gemeente bij de actie Steenbreek. Echter deze ene zwaluw maakt nog geen bloemrijke Dordtse zomer.

Uw inzaai-actie en de bomenkap van de afgelopen periode heeft de interesse , maar ook de argwaan in de gemeentelijke plannen doen groeien. Uw Groen-Blauwe ambities leveren wel veel bestuurlijk proza maar tot op heden weinig zinvolle, concrete maatregelen op.

2 Biodiversiteitsherstel

Het is ongetwijfeld ook bij u bekend dat de totale biodiversiteit vooral in Nederland in rap tempo afneemt. Vandaar het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Uw College heeft ongetwijfeld een heldere visie op de aanpak van het noodzakelijke herstel. Graag zien wij een uitvoeringsplan met de noodzakelijke maatregelen, om ook in Dordrecht de openbare ruimte te voorzien van meer en kwalitatief beter groen. Zo kan het ecologisch beheer van grasvelden , bermen, dijken, plantsoenen en parken een grote bijdrage leveren aan het herstel van de diversiteit.

Er zijn inmiddels genoeg voorbeelden van gemeenten, zoals b.v. Haarlem, Apeldoorn en Deventer, die het herstel al voortvarend hebben aangepakt.

3 Start-maatregelen
  1. Het aanstellen van een stadsecoloog is een absolute vereiste om de noodzakelijk samenhang te brengen in plannen en uitvoering.
  2. Soorten-arme grasvelden op taluds, dijken en bermen kunnen eenvoudig met inheemse diversiteits-vergrotende bloemenmengsels ingezaaid worden.
  3. De reconstructie van heestervakken en het herplanten van bomen kan, wanneer met name inheemse soorten worden gebruikt, een substantiele bijdrage leveren aan herstel. Inmiddels is kennis genoeg voorhanden om de juiste planten, bomen en struiken te kiezen voor optimaal herstel van de biodiversiteit
4 Vragen aan het College

Graag willen wij geinformeerd worden over de biodiversiteit op het Eiland van Dordrecht op dit moment en welke onderzoeken liggen ten grondslag aan uw kennis van de diversiteit?

  • Welke maatregelen neemt u in deze raadsperiode om het biodiversiteitsherstel te realiseren?
  • Hoe gaat u dat process monitoren?
  • Welke concrete maatregelen neemt u de tweede helft van 2019 om het herstel in gang te zetten?
  • Hoe ziet Dordrecht er met betrekking tot de biodiversiteit in 2022 uit?
  • Wat is uw visie en ambitie met betrekking tot het herstel van de biodiversiteit voor de komende 5 jaar?
  • Welke concrete maatregelen gaat u nemen om dit te realiseren?
  • Hoe gaat u burgers duidelijk maken dat de herstel van biodiversiteit noodzakelijker is voor de toekomst van onze kinderen dan een brandschoon straatje nu?
5 Besluit

Met pindaslingers en geveltuintjes , hoe waardevol ook, lossen we de biodiversiteitsproblematiek niet op. Er is niet voor niets een Deltaplan geschreven om de biodiversiteit in Nederland te herstellen. Steden kunnen een grote bijdrage leveren aan herstel en instandhouding van de biodiversiteit. Het natuurgebied de stad is een waardevolle aanvulling op de bestaande recreatieve natuurgebieden. Graag houden wij het gesprek met de gemeente over dit onderwerp open en nodigen u uit voor een van onze ledenavonden om een toelichting te geven op uw plannen. Waar uiteraard mogelijk willen en kunnen wij adviseren.