Volg onsBurgerinformatiebrief Gezond en Betaalbaar Voedsel van Dichtbij

Het Platform heeft een burgerinformatiebrief gestuurd naar de gemeenteraad met als strekking dat de urgentie om te werken aan gezond en betaalbaar voedsel van dichtbij in Dordrecht groot is. In het Politiek Akkoord is opgenomen dat de gemeente een voedselvisie gaat opstellen. Het Platform heeft een novum bedacht, als volgende stap, in de vorm van deze burgerinformatiebrief om het burgerinitiatief en hun voornemens met die van de gemeente te verbinden én voortgang te realiseren.

Aan: de gemeenteraad Dordrecht
Initiatief: Platform Duurzaam Dordrecht (werkgroep Voedsel)
Portefeuillehouder: Rik van der Linden
Een burgerinformatiebrief: De urgentie om Gezond en Betaalbaar Voedsel van Dichtbij in Dordrecht te gaan aanpakken is volgens het PDD groot. In het Politiek Akkoord is opgenomen dat de gemeente een voedselvisie gaat opstellen. Het Platform heeft een novum bedacht, als volgende stap, in de vorm van deze burgerinformatiebrief om het burgerinitiatief en hun voornemens met die van de gemeente te verbinden én voortgang te realiseren.

Bij de presentatie van het Politieke Akkoord in de Kunstkerk afgelopen mei werd niet alleen de stad uitgenodigd door de gemeente, maar ook de gemeente door de stad. De urgentie om Gezond en Betaalbaar Voedsel van Dichtbij in Dordrecht te gaan aanpakken is volgens het PDD groot. Het Platform heeft inmiddels stappen gezet. Het PDD zoekt de verbinding met de gemeente. In het Politieke Akkoord is opgenomen dat de gemeente een voedselvisie gaat opstellen. Het Platform heeft een novum bedacht, als volgende stap, in de vorm van deze burgerinformatiebrief om het burgerinitiatief en hun voornemens met die van de gemeente te verbinden én voortgang te realiseren.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Voor het zomerreces heeft het PDD aan de portefeuillehouder drie documenten gezonden waarin staat waar het volgens het Platform over gaat en hoe er verder invulling aan kan worden gegeven. Dit zijn: - Een geannoteerde inhoudsopgave van een op te stellen voedselvisie; - Een projectplan Gezond en betaalbaar voedsel van dichtbij; - Een uitgewerkt activiteitenplan voor nog dit jaar en een globaal activiteitenplan voor 2023. Op vrijdag 7 oktober jl. heeft de werkgroep van het PDD overleg gehad met de portefeuillehouder. De uitkomsten hiervan zijn als volgt samengevat:
1. Het Platform Duurzaam Dordrecht/werkgroep Voedsel is volop bezig met het onderwerp. De toegezonden stukken en de inmiddels uitgevoerde activiteiten getuigen daarvan. Het proces dat het Platform heeft uitgezet blijft zij volgen. Dat betekent dat er de komende maanden een aantal bijeenkomsten met stakeholders wordt gehouden. Het voornemen van het PDD/werkgroep is om de inzichten uit de bijeenkomsten met de stakeholders te delen met de gemeente zodat deze in de startnotitie verwerkt kunnen worden. Het Platform/werkgroep staat een nauwe samenwerking met de gemeente voor in de werkwijze van cocreatie van beleid.
2. Binnen de gemeente is nog geen ambtelijke capaciteit gevonden om de voedselvisie aan te pakken. Op dit moment spelen te veel 'crisis prioriteiten'.
3. De procedure binnen de gemeente om een nieuwe prioriteit aan te pakken is dat het college aan de raad een startnotitie voorlegt. Dit is voor de raad de gelegenheid om het beleidskader voor de uitwerking te bepalen. Gegeven punt 2 is niet te zeggen wanneer het college een startnotitie aan de raad kan voorleggen. Streven is dit begin volgend jaar te doen.
4. Het Platform heeft een activiteitenplanning met begroting gemaakt. De provincie Zuid-Holland wil een grote bijdrage leveren, 50%. De andere 50% komt uit vrijwilligersinzet, bijdragen van andere Ngo’s. Van de gemeente wordt voor 2022 € 2.400,- gevraagd. De wethouder geeft over uiterlijk twee weken na 7 oktober uitsluitsel of die € 2.400,- akkoord is.
5. Voor 2023 is een globale planning van activiteiten gemaakt. Dit wordt uitgewerkt en begroot. Ook hier zal andermaal een eenmalige bijdrage van de gemeente gevraagd gaan worden.
6. Het is wijs dat het Platform/werkgroep de raad informeert over het bovenstaande.

Wat is de te delen informatie?
Door middel van deze burgerinformatiebrief stellen wij de raad op de hoogte van de stand van zaken en nodigen wij de raad uit kennis te nemen van de inhoud en het proces van ‘Gezond en Betaalbaar Voedsel van Dichtbij’ van het PDD. Het PDD is graag bereid voor belangstellende raadsleden een bijeenkomst te organiseren waarin de raadsleden hun ideeën over inhoud en proces kunnen geven. Dit zou een mooi alternatief kunnen zijn voor de sturing die de raad bij de behandeling van een startnotitie zou moeten geven en de voortgang van het proces zou kunnen waarborgen

Hoe verder na deze burgerinformatiebrief?
Als de raad instemt met een bijeenkomst met het PDD/werkgroep voedsel (op korte termijn) kan daarna de samenwerking tussen het PDD/werkgroep voedsel en de gemeente verder worden vormgegeven. Het PDD/werkgroep voedsel is voornemens een aantal bijeenkomsten met stakeholders uit de stad te organiseren. Raadsleden zijn uiteraard altijd welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen.

Lees meer

Het bestuur van het Platform Duurzaam Dordrecht,

De voorzitter, Cok Sas De secretaris,
Jan Janssen

Relevante notities van het PDD/werkgroep Voedsel (niet toegevoegd, wel beschikbaar):
1. Geannoteerde inhoudsopgave voor een voedselvisie;
2. Projectplan Gezond en Betaalbaar Voedsel van Dichtbij;
3. Activiteitenplan inclusief begroting en dekking.